برج مسکونی شماره 9(قطعه 34)- مشابه برج مسکونی شماره هشت پس از انجام مناقصه اولین مرحله نازک کاری این برج، عملیات نپش کشی و دیوار چینی این برج نیز آغاز گردیده است..