پروژه میخک

مشخصات بلوک آپارتمانی
شماره پروانه ساختمانی
تاریخ صدور پروانه
مساحت عرصه (مترمربع)
مساحت اعیانی (مترمربع)
تعداد واحد مسکونی
تعداد طبقات سازه‌ای
تعداد طبقات مسکونی
برج مسکونی میخک
4244/7/4
81/10/24
768
5125/20
37
10 8