جدول تیپ بندی واحدهای آپارتمانی برج های مسکونی اول، دوم، سوم و چهارم کوی نیاوران شهرک باغمیشه

مشخصات برج مسکونی
تیپ A
تیپ B
تیپ C
تیپ D
تیپ E
برج ۱
۱۱۷ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۷۳.۸۰ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۱۱۷.۶۵ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۷۳.۸۰ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۱۱۷ متر مربع به تعداد ۹ واحد
برج ۲
۱۰۹.۱۶ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۷۳.۸۰ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۱۱۰.۵۶ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۷۳.۸۰ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۱۰۹.۱۶ متر مربع به تعداد ۹ واحد
برج ۳
۹۳ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۷۵ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۹۰ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۷۵ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۹۳ متر مربع به تعداد ۹ واحد
برج ۴
۱۰۹ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۷۵ مربع به تعداد ۹ واحد
۱۱۶ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۷۵ مربع به تعداد ۹ واحد
۱۰۹ متر مربع به تعداد ۹ واحدمشخصات
تیپ A
تیپ A1
تیپ B
تیپ B1
تیپC
تیپ C1
برج ۶ ۱۰۱.۸۸ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۱۰۱.۸۸ متر مربع به تعداد ۹ واحد  
۱۲۶.۷۹ متر مربع به تعداد ۹ واحد ۱۲۶.۷۹ متر مربع به تعداد ۹ واحد ۱۲۳.۲۴ متر مربع به تعداد ۹ واحد ۱۲۳.۲۴ متر مربع به تعداد ۹ واحدمشخصات 
تیپ های AوF
تیپ های EوB
تیپ های CوD
تیپ های JوG
تیپ های IوH
برج ۷
۱۱۰ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۸۰ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۱۰۵ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۷۰ متر مربع به تعداد ۹ واحد
۹۵ متر مربع به تعداد ۹ واحد


مشخصات
تیپ های AوH تیپ های BوG تیپ های CوF تیپ های EوD
پرنیان دامپزشکی
۸۷.۶۸ متر مربع
۸۹.۲۸ متر مربع
۸۹.۷۳ متر مربع
۹۱.۴۰ متر مربع
A به تعداد ۱۱ واحد
B به تعداد ۱۱ واحد
C به تعداد ۱۱ واحد
D به تعداد ۱۱ واحد
H به تعداد ۱۰ واحد
G به تعداد ۱۰ واحد
F به تعداد ۱۰ واحد
E به تعداد ۱۰ واحد