جداول پیشرفت فیزیکی پروژه


برج مسکونی شماره ۱:

نام شرکت پیمانکار شماره قرارداد تاریخ عقد
آخرین وضعیت اجرائی پروژه

شرکت بیوک تبریز
۷۵۰

۲۱۵۹

۸۴/۰۵/۰۸

۸۷/۱۲/۲۱

طبق صورت جلسه ای به تاریخ 91/07/02 با آخرین وضع موجود اجرائی تحویل اعضاء شده است

برج مسکونی شماره ۲:

نام شرکت پیمانکار شماره قرارداد تاریخ عقد
آخرین وضعیت اجرائی پروژه

شرکت آذر سدید تبریز

۹۲۶


۸۴/۱۱/۲۹
ساختمان مذکور در تاریخ 93/05/29 با آخرین وضعیت موجود اجرائی و ضمن انجام تسویه حساب کامل به اعضای ذینفع تحویل و باقیمانده عملیات ساختمانی با مشارکت صاحبان واحدهای مسکونی به پایان رسیده و اکثر همکاران در واحدهای مستحدثه سکنا گزیده اند. در ضمن شایان ذکر است که تسهیلات بانکی اخذ شده از بانک صادرات نیز در صورت مراجعه اعضای ذینفع قابل تقسیط می باشد.

 


برج مسکونی شماره ۳:

نام شرکت پیمانکار شماره قرارداد تاریخ عقد
آخرین وضعیت اجرائی پروژه

شرکت آذر سدید تبریز

۹۲۶


۸۴/۱۱/۲۹
ساختمان مذکور در تاریخ 93/05/29 با آخرین وضعیت موجود اجرائی و ضمن انجام تسویه حساب کامل به اعضای ذینفع تحویل و باقیمانده عملیات ساختمانی با مشارکت صاحبان واحدهای مسکونی به پایان رسیده و اکثر همکاران در واحدهای مستحدثه سکنا گزیده اند. در ضمن شایان ذکر است که تسهیلات بانکی اخذ شده از بانک صادرات نیز در صورت مراجعه اعضای ذینفع قابل تقسیط می باشد.

برج مسکونی شماره ۴:

نام شرکت پیمانکار شماره قرارداد تاریخ عقد
آخرین وضعیت اجرائی پروژه

شرکت آذر سدید تبریز

۹۲۶


۸۴/۱۱/۲۹
ساختمان مذکور در تاریخ 93/05/29 با آخرین وضعیت موجود اجرائی و ضمن انجام تسویه حساب کامل به اعضای ذینفع تحویل و باقیمانده عملیات ساختمانی با مشارکت صاحبان واحدهای مسکونی به پایان رسیده و اکثر همکاران در واحدهای مستحدثه سکنا گزیده اند. در ضمن شایان ذکر است که تسهیلات بانکی اخذ شده از بانک صادرات نیز در صورت مراجعه اعضای ذینفع قابل تقسیط می باشد.برج مسکونی شماره ۶:

نام شرکت پیمانکار شماره قرارداد تاریخ عقد
آخرین وضعیت اجرائی پروژه

شرکت آذر نهند

۱۸۷۲

۸۶/۱۲/۲۶
بدلیل عدم پرداخت بدهی توسط اعضای ذینفع ، عملیات اجرائی در پروژه مورد بحث عملاً راکد و کارگاه مذکور غیر فعال گردیده و بدلیل عدم همراهی اکثریت مطلق صاحبان واحدهای مسکونی ، پروژه مورد بحث در حالت بلاتکلیفی کامل می باشد.

برج مسکونی شماره ۷:

نام شرکت پیمانکار شماره قرارداد تاریخ عقد
آخرین وضعیت اجرائی پروژه

شرکت تراوش نیرو آذر

۵

۹۵/۰۱/۲۴
۱- برچیدن میلگردهای قبلی و سندبلاست آن ها (رفع زنگ زدگی)‌
۲- تمیزکاری فونداسیون از گل و لای
۳- انجام آرماتوربندی و بتن ریزی بلوک اول و دوم قطعه زمین شماره هفت
۴- انجام عملیات بنائی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان زیر پی های نواری پارکینگ الحاقی

برج مسکونی شماره ۸:

نام شرکت پیمانکار شماره قرارداد تاریخ عقد
آخرین وضعیت اجرائی پروژه

شرکت تراوش نیرو آذر

۵

۹۵/۰۱/۲۴
۱- تکمیل باقیمانده عملیات خاکبرداری
۲- اصلاح رمپ ورودی
۳- انجام عملیات بنائی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان در زیر فونداسیون جهت ایجاد بستر سنگی
۴- اتمام عملیات آرماتوربندی فونداسیون
۵- اتمام عملیات آرماتوربندی دیوار حائل پیرامونی

برج مسکونی شماره ۹ قطعه (۱۰۷):

آخرین وضعیت اجرائی پروژه
تمامی نقشه های چهارگانه معماری، سازه، برق و مکانیک قطعه زمین مذکور ضمن تصویب از طریق سازمان نظام مهندسی تحت شماره 326522 به شهرداری منطقه پنج تبریز ارجاع و پروانه ساختمانی قطعه زمین مذکور در تاریخ 94/04/20 در قالب 88 واح مسکونی اخذ گردیده است. و در جهت انتخاب پیمانکار، آگهی مناقصه به تاریخ 95/05/16 در روزنامه کثیرالإنتشار فجر آذربایجان به چاپ رسیده است.

برج میخک:

نام شرکت پیمانکار شماره قرارداد تاریخ عقد
آخرین وضعیت اجرائی پروژه
شرکت آذر مثلث
  
ساختمان با آخرین وضع موجود اجرائی (در مرحله نصبیات) تحویل اعضاء گردید.

زمین نیاوران:

آخرین وضعیت اجرائی پروژه
مشکلات موجود با شهرداری مرتفع گردیده و ارائه خدمات از طرف شهرداری به قطعات کوی نیاوران میسر و در پی مذاکرات با سازمان مسکن و شهرسازی و اداره ثبت شرق تبریز صورتجلسات تفکیکی تک تک قطعات در شرف صدور می باشد. توضیح اینکه باقیمانده عملیات جدول گذاری در حال انجام است.

زمین فرشته:

آخرین وضعیت اجرائی پروژه
بواسطه پیگیریهای مستمر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و ضمن انجام مذاکرات فشرده با شورای شهر، تمامی مشکلات موجود در زمینه عدم ارائه خدمات از طرف شهرداری مرتفع و بواسطه واگذاری مقدار چهار هزار مترمربع از قطعه زمین شماره 97 به شهرداری منطقه پنج تبریز زمینه اخذ پروانه ساختمانی برای بقیه قطعات مهیا گردیده است. در خاتمه یادآوری می نماید که موضوع معارض قطعات چهل و چهارگانه نیز در پی دوندگی های مستمر و پیگیری های شبانه روزی مرتفع شده و اعضا می توانند با مراجعه به شرکت و اخذ مجوز لازم نسبت به ساخت و ساز قطعات مسکونی خویش اقدام نمایند.