پروژه نیاوران

  پروژه‌های اجرا شده _ پروژه نیاوران

  مشخصات بلوک آپارتمانی شماره پروانه ساختمانی
  تاریخ صدور پروانه
  مساحت عرصه (مترمربع)
  مساحت اعیانی (مترمربع)
  تعداد واحد مسکونی
  تعداد طبقات سازه‌ای
  تعداد طبقات مسکونی
  برج مسکونی شماره یک
  6018/94/1
  84/05/23
  1237/5
  5981
  ۴۵
  11  9
   برج مسکونی شماره دو
  2886/94/1
  84/06/13
  1227/60
  5935
  ۴۵
   11 9
  برج مسکونی شماره سه
  2887/94/1
  84/08/08
  1224/73
  5281/24
  ۴۵ 11 9
    برج مسکونی شماره چهار
  6015/94/1
  84/08/08
  1232/65
  6028/5
  ۴۵
  11 9
   برج مسکونی شماره شش
  6017/94/1
  87/08/02
  1608/55
  8396/42
  54  11  9
  برج مسکونی شماره هفت ***

  2142
  12125
   90 11 9
    برج مسکونی شماره سی و چهار
  ***

  2335/75
  17000
  110 13 10