پروژه پرنیان

مشخصات بلوک آپارتمانی
شماره پروانه ساختمانی
تاریخ صدور پروانه
مساحت عرصه (مترمربع)
مساحت اعیانی (مترمربع)
تعداد واحد مسکونی
تعداد طبقات سازه‌ای
تعداد طبقات مسکونی
برج مسکونی پرنیان
9/19199/9
86/11/21 3177/48
20904/81
168
برج A به تعداد 14 طبقه
۱۲


برج B به تعداد 11 طبقه
۹