برج مسکونی شماره 8-متعاقب برگزاری مناقصه اولین مرحله نازک کاری در اسفند سال گذشته، مراحل اجرای نپش کشی و آجر چینی این برج آغاز گردیده است.