برج مسکونی شماره 7-پس از انجام دو مرحله نازک کاری در دو سال گذشته مرحله سوم نازک کاری این برج نیز در حال انجام است که اخیرا پس از خرید کاشی ها و سرامیک های این برج عملیات اجرایی آن نیز آغاز گردیده است.