برج مسکونی شماره 6- این پروژه با پیشرفتی حدود 95 درصدی در حال اجراست و هم اکنون پس از انجام  کاشیکاری های کل واحدها در سال گذشته، سرامیک کاری های پارکینگ ها در حال انجام است.