آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

تاریخ انتشار: 97/01/23

بدینوسیله به آگاهی اعضاء فرهنگی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش پرورش ناحیه چهار تبریز می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز، رأس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 97/2/10 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان - خیابان - نور - خیابان - حکمت - جنب دبیرستان حکمت - جنب دبیرستان دخترانه موحد برگزار می‌شود. جهت دریافت آگهی بطور کامل فایل زیر را دانلود کنید.


این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول1399
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز (نوبت اول)