آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول1399
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز (نوبت اول)


تاریخ انتشار: 99/11/04

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول1399 

بسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز (نوبت اول) در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 99/11/18 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در نشانی شهرک شهید یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دکتر موحد برگزار می شود از کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- تمدید مهلت قانونی فعالیت شرکت تعاونی


هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز


این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 99
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم