آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز (نوبت اول) در ساعت 15:00 روز پنجشنبه  مورخ 31/01/1402 در محل کانون شهید یاغچیان

فرم شماره شش

تاریخ انتشار: 19/01/1402

بسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز (نوبت اول) در ساعت 15:00 روز پنجشنبه  مورخ 31/01/1402 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در نشانی شهرک شهید یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دکتر موحد برگزار میشود از کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.


دستور جلسه:

1- تمدید مهلت قانونی فعالیت شرکت تعاونی

هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز


در اینجا بنویسید...

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز ((نوبت اول))
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت 30 :15 روز شنبه مورخ 16/02/1402 در محل کانون شهید یاغچیان