آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

فرم شماره شش

تاریخ انتشار: 92/11/05

بسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز (نوبت اول) در ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 92/11/17 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در نشانی شهرک شهید یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دکتر موحد برگزار می شود از کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- تمدید مهلت قانونی فعالیت شرکت تعاونی

هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ((نوبت اول))