آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 99
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

 تاریخ انتشار:99/12/06

بسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز (نوبت سوم) در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 18/12/99 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در نشانی شهرک شهید یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دکتر موحد برگزار می شود از کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- تمدید مهلت قانونی فعالیت شرکت تعاونی


 هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز ((نوبت اول))
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت00 :15 روز پنج شنبه مورخ 97/01/16 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دخترانه دکتر موحد برگزار میشود فلذا از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود رأس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.