آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ((نوبت اول 92/04/10))
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت 00 :17 روز دوشنبه مورخ 92/04/10 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان، خیابان نور، خیابان حکمت، جنب دبیرستان دکتر موحد برگزار می‌شود.
تاریخ انتشار: 92/03/14
بدینوسیله به آگاهی اعضای فرهنگی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار می رساند که:
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت 00 :17 روز دوشنبه مورخ 92/04/10 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دکتر موحد برگزار می شود فلذا از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود رأس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- گزارش هیأت مدیره و بازرسان
2- گزارش مبسوط مدیریت عامل شرکت تعاونی مسکن در رابطه با امورات جاری شرکت در دوره تصدی
3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تراز (بیلان) و حساب سود و زیان شرکت تعاونی مسکن و ارائه گزارش های مالی هیأت مدیره و بازرسان در رابطه با سال مالی 1391 (مراتب توسط مدیریت امور مالی قابل ارائه خواهد بود)
4- تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی مسکن
5- تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال 92
6- تعیین یکی از روزنامه های کثیرالإنتشار بعنوان روزنامه مرجع برای درج آگهی های شرکت تعاونی مسکن
7- اتخاذ تصمیم نسبت به تغییرات اعضاء و سرمایه
8- برگزاری انتخابات هیأت مدیره برای مدت قانونی
9- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین تکلیف مشکلات کوی فرشته و نیاوران و اعطای اختیارات به هیأت مدیره در رابطه با امکان هرگونه مصالحه با شهرداری منطقه پنج تبریز در جهت مرتفع نمودن مشکلات و اخذ پروانه های ساختمانی
10- اتخاذ تصمیم درخصوص امکان عقد قراردادهای متمم با اعضای ذینفع در برجهای مسکونی 1و2و3و4 کوی نیاوران و یا تحویل ساختمانهای مستحدثه با وضع موجود اجرائی به اعضای ذینفع پس از تسویه حساب کامل
11- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین تکلیف انباریهای احداثی در پارکینگ برج های 1 و 2 و 3 و 4 کوی نیاوران
12- اتخاذ تصمیم نهائی درخصوص برج مسکونی شماره یک نیاوران
13- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین تکلیف با پیمانکار پروژه برج 7 نیاوران
14- اتخاذ تصمیم درخصوص فروش قطعات مازاد پروژه نیاوران جهت انجام امورات زیربنائی و روبنائی قطعه 17 هکتاری مشتمل بر نیرورسانی، اجرای شبکه فاضلاب و ...
15- اتخاذ تصمیم درخصوص احداث برج مسکونی جدید برای اعضای منتظر خدمات در کوی نیاوران در صورت مرتفع شدن مشکلات با شهرداری منطقه پنج تبریز
16- تفویض اختیار به هیأت مدیره درخصوص امکان تغییرات احتمالی در نقشه های اجرائی
17- تفویض اختیار به هیأت مدیره درخصوص فروش واحدهای دوگانه مازاد برج مسکونی شماره 6 کوی نیاوران و همچنین فروش واحدهای شش گانه مازاد پروژه پرنیان خیابان دامپزشکی به قیمت کارشناسی(به اعضای منتظر خدمات و یا غیر عضو)
18- تفویض اختیار به هیأت مدیره درخصوص مذاکره با بانک های عامل و افزایش میزان تسهیلات بانکی اعطاء شده به برجهای مسکونی اول ، دوم ، سوم و چهارم کوی نیاوران تا سقف یکصد میلیون ریال
تذکر 1: افرادی که قصد دارند برای عضویت در هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کاندیدا شوند ضروری است از تاریخ نشر آگهی در روزنامه کثیرالإنتشار (ظرف مدت هفت روز) با در دست داشتن مدارک مورد نیاز (اعم از 1- اصل و کپی آخرین حکم کارگزینی 2- اصل و کپی شناسنامه 3- اصل و کپی کارت ملی) و با مراجعه به محل دفتر مرکزی شرکت فرمهای مربوطه را تکمیل نموده و مدارک مربوطه را به شرکت تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند.
تذکر 2: افرادی که قصد دارند برای حضور درمجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند می بایست از ساعت 10:00 الی 13:00 روز شنبه مورخ 92/04/08 بهمراه وکیل خود در دفتر شرکت تعاونی مسکن حضور یافته و برگه وکالت را در حضور هیأت مدیره و بازرس تنظیم و به وکیل خویش تسلیم نمایند.
توضیح اینکه به وکالتنامه های غیر رسمی ترتیب اثرداده نخواهد شد.
تذکر 3: ارائه کارت عضویت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای تک تک اعضای شرکت تعاونی مسکن الزامی خواهد بود.

                                        هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز (نوبت اول) در ساعت 15:00 روز پنجشنبه  مورخ 31/01/1402 در محل کانون شهید یاغچیان