آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ((نوبت اول))

تاریخ انتشار 92/11/05

بدینوسیله به آگاهی اعضای فرهنگی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار می رساند که:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت00 :16 روز چهارشنبه مورخ 92/12/07 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دخترانه دکتر موحد برگزار میشود فلذا از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود رأس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- گزارش هیأت مدیره و بازرسان

2- گزارش مدیریت عامل شرکت تعاونی مسکن در رابطه با امورات جاری شرکت در دوره تصدی

3- تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی مسکن

4- تعیین یکی از روزنامه های کثیرالإنتشار بعنوان روزنامه مرجع برای درج آگهی های شرکت تعاونی مسکن

5- برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان برای مدت قانونی

6- اتخاذ تصمیم درخصوص واگذاری مقدار 4000 مترمربع زمین آماده سازی شده از قطعه زمین شماره 97 به شهرداری منطقه پنج تبریز در قبال حل مشکلات چندین ساله کوی فرشته و کوی نیاوران و لزوم برون رفت از وضعیت بلاتکلیفی چندین ساله و ممانعت از تعلق ضرر و زیانهای مضاعف به اعضای ذینفع مطابق اعطای اختیارات مندرج در بند 6 صورتجلسه مورخ 92/05/02 مجمع عمومی عادی و لزوم اخذ مبالغ جزئی از اعضای کوی فرشته و هزینه کرد مبالغ حاصله در تأسیسات زیربنائی و روبنائی نیاوران

7- اتخاذ تصمیم نهائی درخصوص برج مسکونی شماره یک نیاوران

8- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین تکلیف با پیمانکار پروژه برج 7 نیاوران

9- اتخاذ تصمیم درخصوص فروش قطعات مازاد تجاری پروژه نیاوران جهت انجام امورات زیربنائی و روبنائی قطعه 17 هکتاری مشتمل بر نیرورسانی، اجرای شبکه فاضلاب و ...

10- اتخاذ تصمیم درخصوص احداث برج مسکونی جدید برای اعضای منتظر خدمات در کوی نیاوران در صورت مرتفع شدن مشکلات با شهرداری منطقه پنج تبریز

11- تفویض اختیار به هیأت مدیره درخصوص فروش واحدهای سه گانه مازاد پروژه پرنیان خیابان دامپزشکی به قیمت کارشناسی روز با اولویت اعضای تعاونی یا غیر عضو

12- اتخاذ تصمیم درخصوص اخذ مبالغ مازاد بر قرارداد و لزوم تحویل واحد به اعضای ذینفع در پروژه پرنیان دامپزشکی

تذکر 1: افرادی که قصد دارند برای عضویت در هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کاندیدا شوند ضروری است از تاریخ نشر آگهی در روزنامه کثیرالإنتشار (ظرف مدت هفت روز) با در دست داشتن مدارک مورد نیاز (اعم از 1- اصل و کپی آخرین حکم کارگزینی 2- اصل و کپی شناسنامه 3- اصل و کپی کارت ملی) و با مراجعه به محل دفتر مرکزی شرکت فرم های مربوطه را تکمیل نموده و مدارک مربوطه را به شرکت تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند.

 تذکر 2: افرادی که قصد دارند برای حضور درمجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند می بایست از ساعت 10:00 الی 12:00 روز دوشنبه مورخ92/12/05 بهمراه وکیل خود در دفتر شرکت تعاونی مسکن حضور یافته و برگه وکالت را در حضور هیأت مدیره و بازرس تنظیم و به وکیل خویش تسلیم نمایند.

توضیح اینکه به وکالتنامه های غیررسمی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر 3: ارائه کارت عضویت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای تک تک اعضای شرکت تعاونی مسکن الزامی خواهد بود.


                                       هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)