آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ((نوبت دوم 92/05/02))
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت 00 :16 روز چهارشنبه مورخ 92/05/02 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دکتر موحد برگزار میشود فلذا از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود رأس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

تاریخ انتشار: 92/04/16

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ((نوبت دوم 92/05/02))

بدینوسیله به آگاهی اعضای فرهنگی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار می رساند که:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت 00 :16 روز چهارشنبه مورخ 92/05/02 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دکتر موحد برگزار می شود فلذا از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود رأس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- گزارش هیأت مدیره و بازرسان

2- گزارش مبسوط مدیریت عامل شرکت تعاونی مسکن در رابطه با امورات جاری شرکت در دوره تصدی

3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تراز (بیلان) و حساب سود و زیان شرکت تعاونی مسکن و ارائه گزارش های مالی هیأت مدیره و بازرسان در رابطه با سال مالی 1391 (مراتب توسط مدیریت امور مالی قابل ارائه خواهد بود)

4- تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی مسکن

5- تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال 92

6- تعیین یکی از روزنامه های کثیرالإنتشار بعنوان روزنامه مرجع برای درج آگهی های شرکت تعاونی مسکن

7- اتخاذ تصمیم نسبت به تغییرات اعضاء و سرمایه

8- برگزاری انتخابات هیأت مدیره برای مدت قانونی

9- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین تکلیف مشکلات کوی فرشته و نیاوران و اعطای اختیارات به هیأت مدیره در رابطه با امکان هرگونه مصالحه با شهرداری منطقه پنج تبریز در جهت مرتفع نمودن مشکلات و اخذ پروانه های ساختمانی

10- اتخاذ تصمیم درخصوص امکان عقد قراردادهای متمم با اعضای ذینفع در برج های مسکونی 1 و 2 و 3 و 4 کوی نیاوران و یا تحویل ساختمان های مستحدثه با وضع موجود اجرائی به اعضای ذینفع پس از تسویه حساب کامل

11- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین تکلیف انباری های احداثی در پارکینگ برج های 1 و 2 و 3 و 4 کوی نیاوران

12- اتخاذ تصمیم نهائی درخصوص برج مسکونی شماره یک نیاوران

13- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین تکلیف با پیمانکار پروژه برج 7 نیاوران

14- اتخاذ تصمیم درخصوص فروش قطعات مازاد پروژه نیاوران جهت انجام امورات زیربنائی و روبنائی قطعه 17 هکتاری مشتمل بر نیرورسانی، اجرای شبکه فاضلاب و ...

15- اتخاذ تصمیم درخصوص احداث برج مسکونی جدید برای اعضای منتظر خدمات در کوی نیاوران در صورت مرتفع شدن مشکلات با شهرداری منطقه پنج تبریز

16- تفویض اختیار به هیأت مدیره درخصوص امکان تغییرات احتمالی در نقشه های اجرائی

17- تفویض اختیار به هیأت مدیره درخصوص فروش واحدهای دوگانه مازاد برج مسکونی شماره 6 کوی نیاوران و همچنین فروش واحدهای شش گانه مازاد پروژه پرنیان خیابان دامپزشکی به قیمت کارشناسی(به اعضای منتظر خدمات و یا غیر عضو)

18- تفویض اختیار به هیأت مدیره در خصوص مذاکره با بانک های عامل و افزایش میزان تسهیلات بانکی اعطاء شده به برج های مسکونی اول، دوم، سوم و چهارم کوی نیاوران تا سقف یکصد میلیون ریال

تذکر 1: افرادی که قصد دارند برای حضور درمجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند می بایست از ساعت 10:00 الی 13:00 روز دوشنبه مورخ 92/04/31 بهمراه وکیل خود در دفتر شرکت تعاونی مسکن حضور یافته و برگه وکالت را در حضور هیأت مدیره و بازرس تنظیم و به وکیل خویش تسلیم نمایند.

توضیح اینکه به وکالتنامه های غیررسمی ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تذکر 2: ارائه کارت عضویت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای تک تک اعضای شرکت تعاونی مسکن الزامی خواهد بود.


                                           هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریزاین پست را به اشتراک بگذار
بایگانی


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ((نوبت اول 92/04/10))
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت 00 :17 روز دوشنبه مورخ 92/04/10 در محل کانون شهید یاغچیان واقع در شهرک یاغچیان، خیابان نور، خیابان حکمت، جنب دبیرستان دکتر موحد برگزار می‌شود.