آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز ((نوبت اول))
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت 30 :15 روز شنبه مورخ 16/02/1402 در محل کانون شهید یاغچیان

بدینوسیله به آگاهی اعضای فرهنگی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار میرساند که:

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز رأس ساعت 30 :15 روز شنبه مورخ 16/02/1402 در محل کانون شهید یاغچیان  واقع در شهرک یاغچیان – خیابان نور – خیابان حکمت – جنب دبیرستان دخترانه دکتر موحد برگزار میشود فلذا از کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن دعوت می شود رأس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- ارائه گزارش مکتوب هیأت مدیره و بازرسان و مدیرعامل

2- تصویب بیلان سال مالی 1399 و 1400 و 1401

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1402 و تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی مسکن

4- تغییرات تعداد اعضاء و سرمایه

5- تصمیم گیری درخصوص برج شش نیاوران

6- تصمیم گیری در خصوص برج هفت نیاوران

7- تصمیم گیری در خصوص برج هشت نیاوران

8- تصمیم گیری در خصوص برج نه نیاوران

9- تصمیم گیری در خصوص برج ده نیاوران

10- تصمیم گیری درخصوص هزینه کرد زمینهای کوی نیاوران

11- اعطای اختیارات تام به هیأت مدیره درخصوص فروش واحدهای مازاد و یا فروش واحدهای آن دسته از اعضائیکه قادر به پرداخت بدهی خویش نیستند و هزینه کرد مبالغ حاصله از فروش در پروژه های مربوطه

12- تصمیم گیری درخصوص مسائل و مشکلات باقیمانده پروژه پرنیان از جمله اخذ اسناد مالکیت و غیره

13- اعطای اختیارات تام به هیأت مدیره درخصوص اخذ مجوز پروانه ساختمانی برای قطعه زمین شماره 104 جهت واگذاری به اعضاء

14- اعطای اختیارات تام به هیأت مدیره درخصوص فروش باقیمانده قطعه زمین شماره 97 به متراژ حدود 1107 مترمربع و هزینه کرد مبالغ حاصله از آن در آماده سازی کوی نیاوران

15- تعیین هزینه های مربوط به تغییرنام قراردادها , پاسخگوئی به استعلامات و صدور مجوز حفاری 

16- اختصاص واحد B طبقه همکف برج مسکونی شماره نه به عنوان دفتر شرکت تعاونی مسکن و اجرای تغییرات داخلی

17- تغییر آدرس دفتر کاری شرکت به شهرک باغمیشه- خیابان شهریار – طبقه سوم فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک

18- انتخاب هیأت مدیره و بازرسان

تذکر 1: افرادی که علاقه مند به ثبت نام داوطلبی در سمت بازرسی یا هیأت مدیره میباشند می توانند حدأکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه بیست و ششم فروردین ماه سالجاری فرمهای مربوطه را تکمیل و مدارک (اصل کارت ملی , اصل شناسنامه , اصل مدرک تحصیلی و حکم کارگزینی  ) خود را به دفتر شرکت تعاونی مسکن واقع در تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار – طبقه سوم فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک  تحویل نمایند.

تذکر2: افرادی که قصد دارند برای حضور درمجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست از ساعت 9:00 الی 13:00 روز پنجشنبه مورخ 14/02/1402 بهمراه وکیل خود در دفتر شرکت تعاونی مسکن واقع در تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار – طبقه سوم فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک حضور یافته و برگه وکالت را در حضور هیأت مدیره و بازرس تنظیم و به وکیل خویش تسلیم نمایند.

توضیح اینکه به وکالتنامه های غیررسمی ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تذکر 3: ارائه کارت عضویت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای تک تک اعضای شرکت تعاونی مسکن الزامی خواهد بود.


  تاریخ انتشار 19/01/1402       هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز  


در اینجا بنویسید...

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم تاریخ انتشار 92/12/08