اطلاعیه: تکمیل متمم قرارداد در پروژه برج 2و 3و4

 تاریخ انتشار: 1392/5/12

حسب تصمیمات متخذه توسط اکثریت اعضای ذینفع در برج مسکونی شماره دوم کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز مبنی بر فسخ قرارداد منعقده فی مابین شرکت تعاونی مسکن با شرکت ساختمانی آذرسدید تبریز تحت شماره 926 مورخ 84/11/29 و انجام باقیمانده عملیات اجرائی (انجام کارهای عمومی ساختمان) در قالب مدیریت پیمان حفظ کلیه شرایط و مفاد قرارداد به منظور تفاهم اعضاء جهت تسریع و همکاری در تکمیل موضوع قرارداد و با حفظ کلیه شرایط و مفاد مندرج در قرارداد اصلی، این متمم که جزء لاینفک قرارداد اولیه تحت شماره ---- مورخ ------- می باشد. بتاریخ 92/11/20 فی مابین شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز (ثبت شده به شماره 9429 مورخ 77/04/07) به نمایندگی آقایان صمد غضنفری (با سمت مدیریت عامل) و حسن غالب (با سمت رئیس هیأت مدیره) که در متن این متمم کارفرما نامیده می شوند از یک طرف و جناب آقای ------   فرزند ----    دارنده شناسنامه شماره ---   صادره از شهرستان ---------   و با کد ملی -------------  و به آدرس ---------------------------------  که در متن این متمم طرف قرارداد نامیده می شود از طرف دیگر و بشرح ذیل منعقد میگردد.

1) ماده یکم – موضوع متمم قرارداد:

موضوع این متمم عبارتست از پرداخت هزینه های مازاد بر قرارداد اصلی بواسطه تطویل اجرای عملیات ساختمانی و تعلق هزینه های قانونی مترتب نظیر تعدیل

تبصره یکم: توضیح اینکه میزان هزینه های مازاد بر قرارداد بر اساس قیمت تمام شده کارهای عمومی ساختمان و همچنین قیمت تمام شده تعدادی از آیتم های کاری اختصاصی در داخل واحدهای مستحدثه محاسبه شده است. توضیح اینکه قدرالسهم هر عضو ذینفع از بابت کارهای عمومی ساختمان به نسبت زیربنا و از بابت کارهای انجامی در مشاعات و مشترکات و پارکینگ ها  به نسبت مساوی می باشد.

2) ماده دوم – مبلغ قابل پرداخت مازاد بر قرارداد اصلی  از بابت کارهای عمومی ساختمان

کل مبلغ قابل پرداخت مازاد بر مبالغ مندرج در قرارداد اصلی از بابت انجام کارهای عمومی ساختمان نظیر تهیه و نصب جعبه های کلکتورها با متعلقات مربوطه، کفسازی طبقات و سیمانکاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها، انجام عملیات گچ و خاک طبقه آخر، انجام باقیمانده عملیات لوله کشی سرد و گرم، انجام عملیات عایق کاری سرویس های بهداشتی و پشت بام، انجام عملیات کاشیکاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها به انضمام انجام عملیات سرامیک کاری کف سرویس های بهداشتی، انجام عملیات سفیدکاری طبقات، انجام عملیات نماکاری مشتمل بر اجرای نمای شسته و بندهای قلمدانی، احداث پارکینگ الحاقی(انجام تمامی عملیات اجرائی نظیر خاکبرداری، آرماتور بندی، قالببندی، بتن ریزی و ...)، اجرای راه پله های ورودی و تکمیل آجرکاری داکتها، اجرای هورزیلهای تر و خشک ساختمان (با کسب نظریه سازمان آتش نشانس کلانشهر تبریز)، اجرای سقف کاذب سرویس های بهداشتی و راهرو های ارتباطی طبقات و پیلوت، انجام باقیمانده عملیات تأسیسات برقی مشتمل بر لوله گذاری برق پارکینگ ها بطور علی الحساب و بقرار ----------- ریال معادل ----------------------- تومان می باشد.

تبصره دوم: توضیح اینکه بلحاظ تنوع مصالح مصرفی و امکان افزایش دستمزد ها در دوره کاری یاد شده مبالغ مندرج در ماده دوم و بشرح فوق صرفاً علی الحساب بوده و درصورت افزایش قیمت مصالح ساختمانی و یا بروز هرگونه اتفاق غیر مترقبه مبلغ مورد نظر قابل افزایش و یا کاهش خواهد بود (درصورت بروز هرگونه اختلاف یا دوگانگی در قیمت مصالح نظر کارشناسان رسمی دادگستری ملاک عمل خواهد بود)

3) ماده سوم – نحوه پرداخت مبلغ متمم قرارداد:

به لحاظ تسریع در انجام کارهای عمومی ساختمان و لزوم اجتناب از تعلق هزینه های مضاعف نظیر تورم، پرداخت مبلغ متمم قرارداد بقرار ذیل خواهد بود.

1-3) تسلیم چک بانکی به مبلغ --------- ریال معادل --------------- بتاریخ 93/02/31

2-3) تسلیم چک بانکی به مبلغ --------- ریال معادل --------------- بتاریخ 93/04/31

3-3) تسلیم چک بانکی به مبلغ --------- ریال معادل --------------- بتاریخ 93/07/30

4-3) تسلیم چک بانکی به مبلغ --------- ریال معادل --------------- بتاریخ93/09/30

تبصره سوم: عضو ذینفع با امضای ذیل این متمم اعلان میدارد که اضافه هزینه کرد در پروژه مورد نظر (در قرارداد اصلی) با رضایت خود بوده و آمادگی خود را جهت پرداخت باقیمانده قدرالسهم اضافه هزینه کرد با احتساب ده درصد منظور شده در ذیل ماده سوم را بشرح ذیل ابراز می دارد

1- پرداخت ثلث بدهی معوقه بصورت  نقدو در حین مبادله متمم قرارداد

2- پرداخت ثلث بدهی معوقه بتاریخ 93/05/30 با ارئه چک بانکی

3- پرداخت ثلث بدهی معوقه بتاریخ 93/08/30 با ارائه چک بانکی

تبصره چهارم: با توجه به اینکه انجام کارهای عمومی ساختمان نظیر کفسازی طبقات، اجرای سقف کاذب سرویس های بهداشتی و ... منوط به امضاء و مبادله متمم قرارداد و همچنین پرداخت مبالغ تعهد شده از سوی طرف قرارداد رأس سررسید های مقرر می باشد و فلذا در صورت امتناع هر عضو ذیربط از امضای متمم قرارداد و یا احیاناً استنکاف از پرداخت مبالغ تعهد شده، شرکت تعاونی مسکن هیچگونه تعهدی درخصوص انجام کارهای موصوف و بشرح فوق در واحدهای آپارتمانی مورد بحث را نداشته و ندارد.

4) ماده چهارم - مدت متمم قرارداد:

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز موظف و مکلف است ضمن اخذ تعهدات لازم از مدیر پیمان، طوری برنامه ریزی نماید که آیتم های کاری مندرج در ماده دوم و بشرح فوق (به شرط تأمین منابع مالی توسط اعضای ذینفع) تا پایان آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و سه هجری خورشیدی به پایان رسیده  و تک تک واحدهای مستحدثه آماده تحویل به جمله اعضای ذینفع باشد. بدیهی است برنامه ریزی مذکور منوط به اخذ متمم قرارداد توسط حدأقل نود درصد اعضای ذینفع و پرداخت مبالغ مندرج در ماده دوم و بشرح فوق بوده و در صورت عدم پرداخت مبالغ مندرج در ماده دوم، شرکت تعاونی مسکن هیچگونه تعهدی در قبال اتمام عملیات اجرائی لغایت پایان آذر ماه سال آتی نداشته و تعلق جرایمی نظیر تورم و ... اجتناب ناپذیر خواهد بود. در خاتمه یادآوری می نماید که درصورت تأمین منابع مالی توسط اعضای ذینفع، شرکت تعاونی مسکن موظف و مکلف است حسب وظیفه خطیر قانونی با هماهنگی کامل با مدیر پیمان هر یک از آیتم های کاری مندرج در ماده دوم  و بشرح فوق را در مدت برنامه زمانبندی به مورد اجراء بگذارد.

5) ماده پنجم – موارد متفرقه

1-5) نشانی و آدرسهای مندرج در قرارداد اصلی بعنوان اقامتگاه دائمی قانونی طرفین بوده و طرفین متعهد و ملتزم میگردد که تغییرات احتمالی اقامتگاه خود را یک هفته  قبل از تغییر کتباً و بوسیله اظهارنامه به اطلاع و آگاهی طرف دیگر قرارداد برسانند در غیر اینصورت و در صورت عدم اطلاع رسانی، اقامتگاه و نشانی قبلی از نظر ابلاغ اوراق و سایر مکاتبات معتبر بوده و ارسال تمامی مکاتبات به همان اقامتگاه و نشانی ابرازی و اعلانی قطعی شده تلقی میگردد.

2-5) مطابق مفاد اساسی مندرج در قرارداد اصلی (موضوع قرارداد شماره ------  مورخ ---/---/---) طرف قرارداد (خریدار ) و یا احیاناً نماینده و وکیل قانونی آن ملتزم و متعهد به پرداخت مبالغ مندرج در چکهای بانکی ابرازی به شرکت تعاونی مسکن در سررسید های مقرر می باشد در غیر اینصورت و در صورت استنکاف طرف قرارداد از ایفای تعهدات مقرر در قرارداد اصلی و متمم آن، شرکت تعاونی مسکن مختار خواهد بود ضمن ارسال اظهارنامه به طرف قرارداد مبنی بر پرداخت بدهی معوقه، قرارداد واگذاری فی مابین را بطور یکجانبه و بدون ارجاع مراتب به دستگاه قضائی فسخ نموده و ضمن فروش  واحد مسکونی آپارتمانی

مورد بحث از طریق قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری (با کسر بیست درصد بعنوان هزینه های بالاسری و ضمن کسر بدهیهای  احتمالی معوقه)بقیه مبالغ حاصله را به خریدار مسترد  نماید. بدیهی است خریدار نیز در این مورد حق هیچگونه اعتراض نداشته و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را نزد مراجع قضائی از خود سلب و ساقط می نماید.

3-5) در قرارداد اصلی و متمم آن خریدار تمامی خیارات را اعم از عیب و غبن ولو فاحش از خود سلب و ساقط می نماید .

4-5) در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه و پیش بینی نشده نظیر جنگ، سیل، زلزله که ایفای تعهد را از اراده و توان طرفین خارج نماید لاجرم اجرای تمامی مفاد  قرارداد منعقده فی مابین و متمم آن ((معلق)) گردیده و پس از وقوع حادثه و برگشت به وضعیت عادی، طرفین قرارداد ملزم و متعهد به اجرا و ایفای باقیمانده تعهدات خویش بوده و این مدت به مدت متمم قرارداد افزوده می گردد.

5-5) مضافاً شایان ذکر است که ضمانت اجرائی این متمم منوط به آمادگی حدأقل نود درصد اعضای ذینفع و مبادله قرارداد متمم با شرکت تعاونی مسکن بوده ،

در غیر اینصورت و در صورت استنکاف حدأکثر ده درصد اعضای ذینفع از امضاء و مبادله متمم قرارداد، شرکت تعاونی مسکن هیچگونه تعهدی درخصوص اجرای باقیمانده عملیات اجرائی به هر شکل اجرائی را نخواهد داشت.

6-5) واگذاری واحد آپارتمانی توسط عضوی ذیربط به غیر منوط به اخذ استعلام کتبی از شرکت تعاونی مسکن و پرداخت تمامی بدهیهای معوق احتمالی خواهد بود در غیر اینصورت و در صورت فروش واحد آپارتمانی توسط عضو ذیربط به غیر (بدون اخد استعلام کتبی از شرکت) مفاد مندرج در ذیل بند (2-5) در مورد عضو ذیربط به مورد اجرا گذاشته شده و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی از عضو خاطی سلب و ساقط میباشد

7-5) از آنجائیکه انجام تمامی تشریفات اداری در خصوص اخذ انشعابات پنجگانه اعم از آب، فاضلاب، گاز ،برق و تلفن و همچنین اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صدور صورتجلسات تفکیکی بعهده شرکت تعاونی مسکن و پرداخت هزینه های مترتب در قبال ارائه اسناد و مدارک مثبته حسب مفاد مندرج در ذیل ماده هفتم قرارداد اصلی بعهده طرف قررداد (خریدار) می باشد. فلذا اخذ انشعابات یاد شده و بشرح فوق منوط به پرداخت مبالغ مورد نیاز از سوی اعضای ذینفع خواهد بود. در غیراینصورت و در صورت استنکاف عضو ذیربط از پرداخت هزینه های مترتب، شرکت تعاونی مسکن هیچگونه تعهدی در قبال اخذ انشعابات پنجگانه و همچنین اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صورتجلسات تفکیکی واحد های مستحدثه نخواهد داشت.

8-5) تحویل واحد مسکونی آپارتمانی به عضو ذیربط (در هر برهه از زمان) منوط به انجام تسویه حساب نهائی و پرداخت تمامی بدهیهای معوقه احتمالی خواهد بود در غیر اینصورت عضو ذیربط با امضای ذیل این متمم هرگونه تصرف و یا احیاناً تملک واحد مسکونی ابتیاعی را نزد مراجع ذیربط قضائی از خود سلب و ساقط نموده و مقید به تمامی مفاد مندرج در ذیل ماده دوم و بشرح فوق می باشد.

تبصره پنجم: توضیح اینکه دوره نه ماهه کاری از زمان عقد و مبادله قرارداد با اعضای ذینفع نبوده و زمان شروع عملیات اجرائی پس از تکمیل نود درصد قراردادهای متمم خواهد بود. مضافاً شایان ذکر است که برنامه زمانبندی به تناسب وجوه پرداختی از سوی اعضای ذینفع متغیر خواهد بود.

این متمم به تبعیت از مواد ده و یکصد و نود قوانین مدنی کشور جمهوری اسلامی ایران در پنج ماده و پنج تبصره و در دو نسخه متحدالمتن تهیه، تنظیم، امضاءو مبادله گردید و جزء لاینفک قرارداد اصلی می باشد.

نمایندگان شرکت تعاونی مسکن      متقاضی

صمد غضنفری (مدیرعامل)
حسن غالب (رئیس هیأت مدیره)

دانلود فایل

این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی


متمم قرارداد پروژه پرنیان دامپزشکی