قابل توجه اعضای منتظر خدمات شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 4 تبریز و صاحبان قطعات تجاری و مسکونی در کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز

تاریخ انتشار: 93/12/09

الف) با عنایت به بند دهم مصوبه مجمع عمومی مورخ 22/12/92 و حسب تصمیمات متخذه در جلسه کاری مورخ 26/11/93 هیأت مدیره و مبنی بر احداث دو دستگاه آپارتمان در هر یک از قطعات مسکونی شماره های 107 و 108 واقع در کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز و جهت تأمین مسکن اعضای منتظر خدمات، فلذا از اعضای منتظر خدمات درخواست می شود ضمن مراجعه حضوری به محل دفتر مرکزی شرکت تعاونی مسکن واقع در انتهای شیت هفت شهرک باغمیشه تبریز، نسبت به تکمیل اطلاعات و پرداخت مبالغ مورد نیاز درخواستی شرکت تعاونی مسکن در جهت مهیا نمودن زمینه شروع عملیات اجرائی اقدام فرمایند.

1) آدرس محل سکونت یا محل کارجهت برقراری ارتباط مکاتبه ای

2) شماره تماس تلفن ثابت و همراه جهت برقراری ارتباط تلفنی

3) کپی کارت ملی و حکم کارگزینی

فلذا از آنجائیکه برقراری ارتباط با برخی از اعضای منتظر خدمات به لحاظ تغییر محل سکونت یا تغییر محل کار، و یا تغییر شماره تماس امکانپذیر نمیباشد فلذا در صورت عدم مراجعه لغایت 31/01/94 مراتب متوجه اعضای ذینفع بوده و درصورت جایگزینی از سایر اعضای منتظر خدمات مسئولیتی متوجه تعاونی مسکن نخواهد بود.

ب) از آنجائیکه شرکت تعاونی مسکن درصدد اخذ صورتجلسات تفکیکی برای تک تک قطعات با کاربری های مختلف در کوی نیاوران می باشد. فلذا از صاحبان قطعات مذکور (اعضای فرهنگی و خریداران) درخواست می گردد جهت ارتباط تنگاتنگ و لزوم اطلاع رسانی با مراجعه به محل دفتر مرکزی شرکت تعاونی مسکن و نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی شرکت تعاونی مسکن مشتمل بر مشخصات فردی، آدرس محل سکونت و ... اقدام فرمایند.

 شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی


فراخوان عمومی جهت انتخاب مشاور