قابل توجه اعضای معزز ذینفع در برجهای مسکونی شماره های دوم ، سوم و چهارم کوی نیاوران

تاریخ انتشار: 92/03/27

قابل توجه اعضای معزز ذینفع در برج های مسکونی شماره های دوم، سوم و چهارم کوی نیاوران

اطلاعیه

همان طوریکه به دفعات و از طریق مکاتبات مکرر ارسالی و مذاکرات حضوری به آگاهی رسانده ایم به علت عدم پرداخت مبالغ درخواستی از طرف اعضای ذینفع و به دلیل انباشت حجم مکاتبات شرکت ساختمانی آذرسدید، پرداخت مطالبات پیمانکار برای شرکت تعاونی مسکن مقدور نبوده و با ادامه روند کنونی، فصل کاری سپری و لاجرم تعطیلی مطلق کارگاه و تعلق جرائم حتمی خواهد بود. علی ایحال به دلیل عدم اقناع پیمانکار مبنی بر فعال نمودن کارگاه ساختمانی (علیرغم مذاکرات مکرر حضوری) خواهشمند است نسبت به پرداخت مبالغ هزینه کرد اضافی و امکان پرداخت هزینه های عملیات اجرائی پروژه طبق برنامه زمان بندی، به لحاظ بهره مندی از فصل کاری مساعدت فرمائید.

                                               شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


مزایده عمومی
لیست واحدهای مازاد قابل فروش و واگذاری شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز به انضمام لیست قیمت های پایه کارشناسی هر یک از واحدهای آپارتمانی مذکور در پروژه پرنیان خیابان دامپزشکی و پروژه برج مسکونی شماره شش کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز جهت مزید آگاهی جمله اعضای فرهنگی (با اولویت اول) و سایر اقشار جامعه اعلان میگرد