قابل توجه اعضای ذینفع در برجهای مسکونی شماره های هفت و هشت کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز

تاریخ انتشار: 92/03/22

بنام خدا

همانطوریکه جمله اعضای ذینفع در برج های مسکونی شماره های هفت و هشت کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز مستحضرند و برخی از اعضای مذکور نیز مطابق هماهنگی های قبلی در جلسات شورای اسلامی تبریز حضور یافته اند مطابق طرح شکوائیه توسط این شرکت تعاونی و انعکاس موضوع عدم خدمات دهی شهرداری منطقه پنج تبریز به قطعات مذکور (عیرغم اخذ تمامی عوارض پروانه ساختمانی برج مسکونی شماره هفت بقرار 2875474863 ریال در سال 1387) به شورای اسلامی کلانشهر تبریز، اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز در جلسات دوگانه متشکله در محل شورای اسلامی کلانشهر تبریز بطور قاطع از حقوق حقه اعضای ذینفع دفاع نموده و مراتب امر را در جهت الزام شهرداری منطقه پنج تبریز به خدمات دهی به این شرکت تعاونی مسکن به فرماندار تبریز ارجاع و موضوع نیز در حال حاضر ( علیرغم عودت مراتب از سوی فرمانداری تبریز به شورای اسلامی کلانشهر تبریز) توسط شورای حل اختلاف استانداری تبریز در حال رسیدگی قانونی می باشد بدینوسیله این شرکت تعاونی مسکن مراتب تقدیر، تشکر و قدردانی خود را از آقایان دکتر شیری آذر، دکتر دبیری، دکتر عابد زاده، دکتر درس خوان، ششگلانی، مهندس مدبر، مهندس حسن زاده، استاد خاماچی، نورمحمدزاده، حاج آقا هاشمی و اسوتچی اعلان می دارد. توضیح اینکه به محض حصول نتیجه از شورای حل اختلاف استانداری مراتب به هر نحو ممکن به آگاهی جمله اعضای ذینفع خواهد رسید.

                                                                                       هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


پروژه فرشته