پروژه فرشته

تاریخ انتشار: 91/01/01

مطابق مصالحه نامه منعقده فی مابین شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار و شهرداری منطقه پنج تبریز، مقدار 75477 مترمربع زمین خام زراعی از قطعه زمین های خام زراعی پارک بزرگ باغمیشه توسط شرکت تعاونی مسکن، از روستائیان روستای بارنج خریداری و مطابق مصالحه نامه یاد شده به شماره 94/1584 مورخ 26/02/79 به شهرداری منطقه پنج واگذار و شهرداری منطقه پنج نیز متقابلاً تعداد یکصد و شش قطعه زمین معوض مسکونی از قطعات مسکونی کوی فرشته بر اساس صورتجلسه شماره 94/8073 مورخ 26/08/79 به شرکت تعاونی مسکن واگذار نمود و شرکت نیز طی تشریفات قانونی و ضمن عقد قرارداد خارج لازم قطعات مذکور را به تعداد 106 نفر از فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه چهار واگذار نموده است ولی متأسفانه پس از سپری شدن حدود 4 سال از آخرین صورتجلسه مبادله شده، شهرداری منطقه پنج در مقام ادعا برآمده است که قسمتی از قطعه زمین های خام تسلیمی تحت پلاک های ثبتی 1014، 28 و 41 دارای معارض بوده و متعلق به غیر می باشد که در این خصوص موضوع در دو مرحله به دستگاه قضائی منعکس و حکم برائت مدیران وقت شرکت تعاونی مسکن از بابت فروش مال غیر اثبات و بی حقی شهرداری ثابت شده است. علی ایحال شهرداری منطقه پنج ضمن عدم پذیرش نظریه صادره از سوی دستگاه های قضائی موضوع را مجدداً به دادگستری تبریز منعکس نموده است که موضوع از طریق شعبه 114 جزائی به سرپرستی آقای سینافر و با کارشناسی آقایان گل افشان، جشن پور و ساعدی در دست بررسی و رسیدگی قانونی می باشد که به محض حصول نتیجه مراتب به آگاهی جمله اعضای ذی نفع خواهد رسید. توضیح اینکه شهرداری منطقه پنج تبریز به تعداد 62 قطعه از قطعه زمین های معوض مسکونی پروانه ساختمانی صادر نموده و از صدور پروانه ساختمانی برای باقیمانده قطعات خودداری نموده است.

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی برگزاری فراخوان عمومی