مزایده عمومی
لیست واحدهای مازاد قابل فروش و واگذاری شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز به انضمام لیست قیمت های پایه کارشناسی هر یک از واحدهای آپارتمانی مذکور در پروژه پرنیان خیابان دامپزشکی و پروژه برج مسکونی شماره شش کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز جهت مزید آگاهی جمله اعضای فرهنگی (با اولویت اول) و سایر اقشار جامعه اعلان میگرد

تاریخ انتشار: 92/06/18

مزایده عمومی

((مزایده عمومی))

بدینوسیله لیست واحدهای مازاد قابل فروش و واگذاری شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز به انضمام لیست قیمتهای پایه کارشناسی هر یک از واحدهای آپارتمانی مذکور در پروژه پرنیان خیابان دامپزشکی و پروژه برج مسکونی شماره شش کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز جهت مزید آگاهی جمله اعضای فرهنگی (با اولویت اول) و سایر اقشار جامعه اعلان میگردد.

((آگهی مزایده))

حسب تصمیمات متخذه در جلسه کاری مورخ 92/05/12 هیأت مدیره این شرکت تعاونی مسکن در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی آپارتمانی خویش در برجهای دوقلوی پرنیان واقع در کوی البرز خیابان دامپزشکی تبریز و همچنین تعدادی از واحدهای مسکونی آپارتمانی در برج شماره شش در کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز را با قیمت پایه کارشناسی (قیمت گذاری معموله توسط کارشناس رسمی دادگستری) و با مشخصات عمومی ذیل از طریق  برگزاری مزایده عمومی بفروش برساند فلذا متقاضیان می توانند ضمن بازدید از پروژه و انجام بررسی های کارشناسی و با شرایط مطروحه ذیل و ضمن مراجعه به محل دفتر مرکزی تعاونی مسکن و اخذ مدارک مربوطه قیمت پیشنهادی خود را حدأکثر تا تاریخ 92/06/31 به دفتر مرکزی این تشکل مردمی واقع در تبریز، انتهای شیت هفت، روبروی کوی گاز، کوی نیاوران تسلیم نمایند.

1- مشخصات عمومی پروژه

الف) اسکلت باربر ساختمانها بتن آرمه با سیستم قاب فضائی خمشی بدون دیوار برشی

ب) دیوارهای پیرامونی و پارتیشن بندی از آجر سفال مجوف

ج) کف تمام شده اتاقهانعل موزائیک و گچ خاک

د) سرویس های بهداشتی و آشپزخانه تا سقف کاشی

توضیح اینکه واحدهای مسکونی آپارتمانی بدون رنگ کاری بوده و فاقد پکیج خواهند بود.

2- قیمت پایه کارشناسی برای هر مترمربع مفید هر یک از واحدهای مسکونی بشرح ذیل میباشد:

واحدهای مسکونی آپارتمانی قابل واگذاری:

1) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی A واقع در طبقه اول برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 87.68 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 12000000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

2) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی C واقع در طبقه اول برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ  تقریبی 89.73 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 12170000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

3) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی D واقع در طبقه اول برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 91.40 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 12330000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

4) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی E واقع در طبقه اول برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 91.40 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 12080000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

5) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی D واقع در طبقه سوم برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 91.40 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 12400000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

6) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائیF واقع در طبقه دوم برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 89.73   مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 12000000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

7) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائیAواقع در طبقه چهارم برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 87.68 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 12500000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

8) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی 1C واقع در طبقه ششم برج شش نیاوران به متراژ تقریبی 123.24 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 8000000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

9) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی1Cواقع در طبقه نهم برج شش نیاوران به متراژ تقریبی 123.24 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 8000000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

((شرایط پیشنهاد قیمت به کمیسیون مزایده))

1) اولویت شرکت و برنده در مزایده یاد شده با فرهنگیان شاغل در اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز (بالأخص منتظرین خدمات)خواهد بود.

2) هر یک از پیشنهاد دهندگان موظفند معادل ده درصد قیمت پیشنهاد خود را بعنوان تضمین شرکت در مزایده و بصورت وجه نقد به حساب جاری شماره 0102224141000 بنام شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز نزد بانک صادرات واریز نموده و فیش واریزی را در پاکت مربوط به برگ پیشنهاد قیمت به شرکت تعاونی مسکن تسلیم نمایند. توضیح اینکه به لحاظ حضوری بودن تمامی متقاضیان در روز بازگشائی پاکات اعطاء هرگونه چک، برات، سفته و یا سایر اوراق بهادار بعنوان تضمین شرکت در مزایده مورد قبول نبوده و برگ پیشنهاد قیمت یاد شده از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

3) تضمین شرکت در مزایده برندگان اول تا سوم به نفع شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز ضبط و در صورت عقد و مبادله قرارداد واگذاری فی مابین شرکت تعاونی مسکن و برنده اول و اخذ تمامی مبالغ مندرج در قرارداد، بشرح مندرج در برگ پیشنهادی قیمت توسط امورمالی شرکت تعاونی مسکن تضمین شرکت در مزایده برندگان دوم و سوم آزاد و در صورت استنکاف برنده اول از عقد و مبادله قرارداد  و عدم پرداخت ثمن معامله، تضمین شرکت در مزایده برنده اول به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط و قرارداد واگذاری بنام برنده دوم تهیه، تنظیم شده و مبالغ مندرج در برگ پیشنهاد قیمت از برنده دوم اخذ خواهد شد. توضیح اینکه در صورت خودداری برنده دوم از عقد و مبادله قرارداد و عدم پرداخت ثمن معامله (بشرح مندرج در برگ پیشنهاد قیمت) تضمین شرکت در مزایده برنده دوم نیز به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط و قرارداد واگذاری بنام برنده سوم تهیه و تنظیم شده و مبالغ مندرج در برگ پیشنهاد قیمت از برنده سوم اخذ خواهد شد. بدیهی است در صورت خودداری برنده سوم از عقد و مبادله قرارداد واگذاری و عدم پرداخت ثمن معامله (بشرح مندرج در برگ پیشنهاد قیمت) تضمین شرکت در مزایده برنده سوم نیز به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

تبصره اول: از آنجائیکه ساختمان های احداثی دارای بیش از نود درصد پیشرفت فیزیکی می باشد فلذا در حین عقد و مبادله  قرارداد  واگذاری (بلافاصله پس از بازگشائی پاکات) معادل نود درصد قیمت پیشنهادی از متقاضی دریافت و ده درصد باقیمانده در حین تحویل واحد مسکونی از پیشنهاد دهنده قابل دریافت خواهد بود.

تبصره دوم: پرداخت هزینه های انشعاب چهارگانه اعم از آب، برق، گاز و تلفن و هزینه انتقال سند از شرکت تعاونی مسکن بنام پیشنهاد دهنده بعهده متقاضی خواهد بود

تبصره سوم: تمامی واحد های مسکونی مورد مزایده دارای وام بانکی بوده که از مبلغ پیشنهادی کسر شده و برنده موظف به پرداخت اصل وام و سود بانکی و سود دوران مشارکت آن خواهد بود

این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی


آگهی وام