متمم قرارداد پروژه پرنیان دامپزشکی

تاریخ انتشار: 92/12/07

متم قرارداد پروژه پرنیان دامپزشکی

متمم قرارداد شماره -----مورخ ------------

با تأسی از قرارداد اصلی این متمم که جزء لاینفک قرارداد اولیه تحت شماره ---------- مورخ ---------  می باشد. بتاریخ 92/11/20 فی مابین شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز (ثبت شده به شماره 9429 مورخ 77/04/07) به نمایندگی آقایان صمد غضنفری (با سمت مدیریت عامل) و حسن غالب (با سمت رئیس هیأت مدیره) که در متن این متمم کارفرما نامیده می شوند از یک طرف و ------------  فرزند---------  دارنده شناسنامه شماره --------  صادره از شهرستان --------  و با کد ملی -----------  و به آدرس ---------------------------------------------------------------  که در متن این متمم طرف قرارداد نامیده می شود از طرف دیگر و بشرح ذیل منعقد می گردد.

1) ماده یکم – موضوع متمم قرارداد

موضوع این متمم عبارتست از پرداخت هزینه های مازاد بر قرارداد اصلی بواسطه تطویل اجرای عملیات ساختمانی و تعلق هزینه های قانونی مترتب نظیر تعدیل

تبصره یکم: توضیح اینکه میزان هزینه های مازاد بر قرارداد بر اساس قیمت تمام شده ساختمان و محوطه آن به ازای هر مترمربع مفید ساختمان احداثی و به نسبت قدرالسهم هر عضو ذیربط محاسبه شده است.

2) ماده دوم – مبلغ قابل پرداخت مازاد بر قرارداد اصلی

کل مبلغ قابل پرداخت مازاد بر مبالغ مندرج در قرارداد اصلی از بابت انجام باقیمانده عملیات ساختمانی نظیر کفسازی نهائی واحدها با گچ و خاک، اجرای سقف کاذب پیلوت، اجرای سقف کاذب سرویس های بهداشتی، کفسازی زیرزمین، گچ کاری سقف زیر زمین، لوله کشی گاز واحدهای مسکونی، محوطه سازی، اجرای دیوار ضلع شمالی محوط، لوله کشی انشعاب اصلی فاضلاب، ساخت اتاقک اصلی ترانس برق، با احتساب تعدیل مربوطه بطور علی الحساب و بقرار 80000000 ریال معادل هشتاد میلیون ریال می باشد.

3) ماده سوم – نحوه پرداخت مبلغ متمم قرارداد:

به لحاظ تسریع در انجام باقیمانده عملیات اجرائی و لزوم اجتناب از تعلق هزینه های مضاعف نظیر تعدیل پرداخت مبلغ متمم قرارداد بقرار ذیل خواهد بود.

1-3) تسلیم چک بانکی به مبلغ 25000000 ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان بتاریخ 93/01/31

2-3) تسلیم چک بانکی به مبلغ 25000000 ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان بتاریخ93/02/31

3-3) تسلیم چک بانکی به مبلغ 30000000 ریال معادل سه میلیون تومان بتاریخ 93/04/31

تبصره دوم: از آنجائیکه عضو محترم ذینفع از بابت مبالغ مندرج در ماده دوم قرارداد اصلی با احتساب پانزده درصد منظور شده در ذیل بند سوم ماده چهارم مبلغی معادل ----------- ریال به شرکت تعاونی مسکن بدهکار می باشند فلذا ارائه چک بانکی از بابت بدهی یاد شده بتاریخ 93/02/31 به شرکت تعاونی مسکن از بابت تسویه حساب قرارداد اصلی ضروری می نماید.

تبصره سوم: با توجه به اینکه انجام باقیمانده عملیات اجرائی نظیر کفسازی نهائی واحدها، اجرای سقف کاذب سرویسهای بهداشتی و ... منوط به امضاء و مبادله متمم قرارداد و همچنین پرداخت مبالغ تعهد شده از سوی طرف قرارداد رأس سررسید های مقرر می باشد. فلذا در صورت امتناع هر عضو ذیربط از امضای متمم قرارداد و یا احیاناً استنکاف از پرداخت مبالغ تعهد شده، شرکت تعاونی مسکن هیچگونه تعهدی درخصوص انجام باقیمانده عملیات اجرائی در واحدهای آپارتمانی مورد بحث نداشته و نصب رادیاتورها، شیرآلات، روشوئی و ... در واحدهای مورد نظر به مورد اجراء گذاشته نخواهند شد.

4) ماده چهارم - مدت متمم قرارداد:

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز موظف و مکلف است طوری برنامه ریزی نماید که باقیمانده عملیات اجرائی (در صورت تأمین منابع مالی از سوی اعضای ذینفع ) تا پایان مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه هجری خورشیدی به پایان  رسیده  و تک تک واحدهای مستحدثه آماده تحویل به جمله اعضای ذینفع باشد. بدیهی است برنامه ریزی مذکور منوط به اخذ متمم قرارداد توسط حدأقل هشتاد درصد اعضای ذینفع و  پرداخت مبالغ مندرج در ماده دوم و بشرح فوق بوده و در صورت عدم امضای قراردادهای متمم توسط حدأکثر بیست درصد اعضای ذینفع و همچنین عدم پرداخت مبالغ مندرج در ماده دوم، شرکت تعاونی مسکن هیچگونه تعهدی در قبال اتمام عملیات اجرائی لغایت پایان مرداد ماه سال آتی نداشته و تعلق جرایمی نظیر تعدیل و ... اجتناب ناپذیر خواهد بود.

5) ماده پنجم – موراد متفرقه:

1-5) نشانی و آدرس های مندرج در قرارداد اصلی بعنوان اقامتگاه دائمی  وقانونی طرفین بوده و طرفین متعهد و ملتزم می گردد که تغییرات احتمالی اقامتگاه خود را یک هفته قبل از تغییر کتباً و بوسیله اظهارنامه به اطلاع و آگاهی طرف دیگر قرارداد برسانند در غیر اینصورت و در صورت عدم اطلاع رسانی، اقامتگاه و نشانی قبلی از نظر ابلاغ اوراق و سایر مکاتبات معتبر بوده و ارسال تمامی مکاتبات به همان اقامتگاه و نشانی ابرازی و اعلانی قبلی قطعی شده تلقی می گردد.

2-5) مطابق مفاد اساسی مندرج در قرارداد اصلی (موضوع قرارداد شماره ----------  مورخ --------------) طرف قرارداد (خریدار ) و یا احیاناً نماینده و وکیل قانونی آن ملتزم و متعهد به پرداخت مبالغ مندرج در چک های بانکی ابرازی به شرکت تعاونی مسکن در سررسید های مقرر می باشد در غیر اینصورت و در صورت استنکاف طرف قرارداد از ایفای تعهدات مقرر  در قرارداد اصلی و متمم آن، شرکت تعاونی مسکن مختار خواهد بود ضمن ممانعت از تحویل واحد مسکونی به عضو ذیربط، در سایرموارد نیز جرائم حاصله از عدم پرداخت بدهی معوقه را بر اساس نرخ تورم جاری و رأساً توسط هیأت مدیره محاسبه و از عضو خاطی دریافت نماید. مضافاً چکهای تسلیمی عضو ذیربط به شرکت تعاونی مسکن نیز مطابق ضوابط و مقررات جاری مراحل قانونی خود را طی خواهد نمود. بدیهی است خریدار نیز در این مورد حق هیچگونه  اعتراض نداشته و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی نزد مراجع  قضائی از خود سلب و ساقط می نماید.

3-5) در قرارداد اصلی و متمم آن خریدار تمامی خیارات را اعم از عیب و غبن ولو فاحش از خود سلب و ساقط می نماید.

4-5) در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه و پیش بینی نشده نظیر جنگ، سیل، زلزله که ایفای تعهد را از اراده و توان طرفین خارج نماید لاجرم اجرای تمامی مفاد قرارداد منعقده فی مابین و متمم آن ((معلق)) گردیده و پس از وقوع حادثه و برگشت به وضعیت عادی، طرفین قرارداد ملزم و متعهد به اجرا و ایفای باقیمانده تعهدات خویش بوده و این مدت به مدت متمم قرارداد افزوده می گردد.

5-5)  مضافاً شایان ذکر است که ضمانت اجرائی این متمم منوط به آمادگی حدأقل هشتاد درصد اعضای ذینفع و مبادله قرارداد متمم با شرکت تعاونی مسکن بوده،

در غیر اینصورت و در صورت استنکاف حدأکثر بیست درصد اعضای ذینفع از امضاء و مبادله متمم قرارداد، شرکت تعاونی مسکن هیچگونه تعهدی درخصوص اجرای باقیمانده عملیات اجرائی به هر شکل اجرائی را نخواهد داشت.

6-5) واگذاری واحد آپارتمانی توسط عضوی ذیربط به غیر منوط به اخذ استعلام کتبی از شرکت تعاونی مسکن و پرداخت تمامی بدهیهای معوق احتمالی خواهد بود در غیر اینصورت و در صورت فروش واحد آپارتمانی توسط عضو ذیربط به غیر (بدون اخد استعلام کتبی از شرکت) مفاد مندرج در ذیل بند (2-5) در مورد عضو ذیربط به مورد اجرا گذاشته شده و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی از عضو خاطی سلب و ساقط می باشد.

7-5) از آنجائیکه انجام تمامی تشریفات اداری در خصوص اخذ انشعابات پنجگانه اعم از آب، فاضلاب، گاز، برق و تلفن و همچنین اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صدور صورتجلسات تفکیکی بعهده شرکت تعاونی مسکن و پرداخت هزینه های مترتب در قبال ارائه اسناد و مدارک مثبته حسب مفاد مندرج در ذیل بند دوم ماده چهارم قرارداد اصلی بعهده طرف قررداد (خریدار) می باشد. فلذا پرداخت مبلغی معادل سی و پنج میلیون ریال بطور علی الحساب با ارائه یک فقره چک بانکی بتاریخ 31/03/93 جهت تسریع در انجام امورات یاد شده ضروری خواهد بود. در غیر اینصورت و در صورت استنکاف عضو ذیربط از پرداخت هزینه های مترتب، شرکت تعاونی مسکن هیچگونه تعهدی در قبال اخذ انشعابات پنجگانه و همچنین اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صورتجلسات تفکیکی واحد های مستحدثه نخواهد داشت.

8-5) تحویل واحد مسکونی آپارتمانی به عضو ذیربط منوط به تسویه حساب تمامی اعضای ذینفع با شرکت تعاونی مسکن و پرداخت مطالبات پیمانکار و تنظیم صورتجلسه تحویل موقت خواهد بود.

این متمم به تبعیت از مواد ده و یکصد و نود قوانین مدنی کشور جمهوری اسلامی ایران و در پنج ماده و سه تبصره و در دو نسخه متحدالمتن تهیه، تنظیم، امضاء و مبادله گردید و جزو لاینفک قرارداد اصلی می باشد.

نمایندگان شرکت تعاونی مسکن      متقاضی

صمد غضنفری (مدیرعامل)
حسن غالب (رئیس هیأت مدیره)


دانلود فایل 

این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی


قابل توجه اعضای منتظر خدمات شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز و صاحبان قطعات تجاری و مسکونی در کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز
از اعضای منتظر خدمات درخواست می شود ضمن مراجعه حضوری به محل دفتر مرکزی شرکت تعاونی مسکن واقع در انتهای شیت هفت شهرک باغمیشه تبریز ، نسبت به تکمیل اطلاعات و پرداخت مبالغ مورد نیاز درخواستی شرکت تعاونی مسکن در جهت مهیا نمودن زمینه شروع عملیات اجرائی اقدام فرمایند.