فراخوان شرکت در جلسه انتخاب واحد های برج 8
از اعضای محترم برج 8 تعاونی مسکن ناحیه 4 آموزش و پرورش تبریز دعوت می شود

تاریخ انتشار: 95/09/25

فراخوان شرکت در جلسه انتخاب واحد های برج 8

بدینوسیله از اعضای محترم برج 8 تعاونی مسکن ناحیه 4 آموزش و پرورش تبریز دعوت می شود با توجه به جدول زمان بندی ارایه شده از طرف شرکت، جهت انتخاب واحد های مسکونی برج 8 در محل شرکت حضور به هم برسانید.

جهت اطلاع از زمان حضور در شرکت برای انتخاب واحد مسکونی با شرکت تماس بگیرید.

جهت دریافت جدول قیمت گذاری واحد های برج 8 فایل زیر را دانلود کنبد. 

این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی


آگهی مناقصه تعدادی از آیتم‌های نازک کاری برج هفت
شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.