فراخوان عمومی جهت انتخاب مشاور

تاریخ انتشار: 92/11/15

بدینوسیله اشعار میدارد که این شرکت تعاونی مسکن در نظر دارد حسب مفاد مندرج در ذیل بند ((هـ)) ماده بیست و نهم آئین نامه اجرائی برگزاری مناقصات، تهیه نقشه های مراحل اول و دوم و فاز سوم قطعات مسکونی خویش تحت شماره های 107 و 108 واقع در کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مورد اجرا بگذارد. فلذا مهندسین مشاور تأیید صلاحیت شده در رشته تهیه نقشه های ساختمانی برای ابنیه می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه کثیرالإنتشار  فجر آذربایجان و ضمن مراجعه به محل دفتر مرکزی این تشکل مردمی واقع در شهرک باغمیشه – انتهای شیت هفت – روبروی کوی گاز مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت دارند.


    شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی مناقصه هفت آیتم از نازک کاری برج 9