برگزاری جلسه مناقصه اجرای سازه برج هشت
جلسه مناقصه اجرای سازه برج هشت کوی نیاوران

تاریخ انتشار: 95/05/26

برگزاری جلسه مناقصه اجرای سازه برج هشت 

جلسه مناقصه اجرای سازه برج هشت کوی نیاوران با حضور اعضاء هیأت مدیره و بازرسان تعاونی مسکن ناحیه چهار آوزش و پرورش تبریز، اعضاء دفتر فنی و نمایندگان شرکت کننده در مناقصه روز دوشنبه مورخه 1395/1/23 برگزار گردید و شرکت سازه های مرتفع آریا به عنوان برنده مناقصه شناخته شد و از تاریخ 1395/1/24 عملیات اجرایی مربوط به برج هشت را آغاز نموده است.

این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی


فراخوان شرکت در جلسه انتخاب واحد های برج 8
از اعضای محترم برج 8 تعاونی مسکن ناحیه 4 آموزش و پرورش تبریز دعوت می شود