برگزاری جلسه مناقصه اجرای سازه برج هفت نیاوران

تاریخ انتشار : 1395/5/26

جلسه مناقصه اجرای سازه برج هفت کوی نیاوران با حضور اعضاء هیأت مدیره و بازرسان تعاونی مسکن ناحیه چهار آوزش و پرورش تبریز، اعضاء دفتر فنی و نمایندگان شرکت کننده در مناقصه روز دوشنبه مورخه 1395/1/23 برگزار گردید و شرکت تراوش نیرو آذر به عنوان برنده مناقصه شناخته شد و از تاریخ 1395/1/24 عملیات اجرایی مربوط به برج هفت را آغاز نموده است.

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


قابل توجه اعضای ذینفع در برج مسکونی شماره شش کوی نیاوران