برگ استعالم قیمت درخصوص ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی مکانیک خاک

با عنایت به اینکه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز در نظر دارد عملیات حفاری (انجام حفاری گمانه های دستی و ماشینی) و همچنین انجام آزمایشات فنی جهت تعیین قدرت باربری خاک محل ساختمان قابل احداث در قطعه زمین شماره 108 واقع در کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز را از طریق اخذ استعالم بهاء به شرکتهای فنی و دارای آزمایشگاه خاک و دارنده پروانه اشتغال بکار مهندسی از سازمان نظام مهندسی استان واگذار نماید. فلذا شایسته است در صورت داشتن تمایل و ضمن مراجعه به محل پروژه و با انجام بررسیهای کارشناسی، قیمت پیشنهادی خود را بشرح مندرج در جدول ذیل و بدون هرگونه قید و شرط و بطور شفاف مرقوم فرمائید. توضیح اینکه زمان تسلیم پیشنهادات روز سه شنبه مورخ 30/09/1400 بوده و یازگشائی پاکات صرفاً با نظر کارفرما (با حضور و یا بدون حضور استعالمگران) خواهد بود و طبق ماده 15 قانون برگزاری مناقصات ، مزایدات و استعالمات مصوب هیأت وزیران در جلسه کاری مورخ 22 آبانماه سال 1392 کارفرما در رد و یا قبول تمامی پیشنهادات مختار و مخیر بوده و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص از تمامی استعالمگران سلب و ساقط میباشد. و قیمت اسناد استعالم بهاء پنجاه هزار تومان (500،000 ریال) میباشد که بایستی به حساب 0102224141000 نزد بانک صادرات واریز گردد.

اطلاعات کلیدی پروژه

1 - مساحت عرصه پروژه : 2987 مترمربع

2 - تعداد طبقات سازهای : 12 طبقه مشتمل بر دو طبقه زیرزمین + طبقه همکف و نه طبقه باالی آن

3 - زیربنای تقریبی پروژه : حدأقل 20000 مترمربع

توضیح اینکه به لحاظ موقعیت قطعه زمین مورد بحث و با لحاظ خاک موجود در تراز 3/00 +نیازی به حفاری گمانه دستی نمی باشد و در راستای بررسی دقیق خاک زیر فونداسیون (رادیه ژنرال) انجام آزمایش دانهول الزامی میباشد.این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی مناقصه عمومی درخصوص ارائه خدمات مجری گری ساختمان