((آگهی مزایده نوبت سوم))

تاریخ انتشار: 92/09/23

((آگهی مزایده نوبت سوم))

حسب تصمیمات متخذه در جلسه کاری مورخ 92/09/17 هیأت مدیره این شرکت تعاونی مسکن در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی آپارتمانی خویش در برجهای دوقلوی پرنیان واقع در کوی البرز خیابان دامپزشکی تبریز را با قیمت پایه کارشناسی (قیمت گذاری معموله توسط کارشناس رسمی دادگستری) و با مشخصات عمومی ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی نوبت سوم بفروش برساند فلذا متقاضیان می توانند ضمن بازدید از پروژه و انجام بررسی های کارشناسی و با شرایط مطروحه ذیل و ضمن مراجعه به محل دفتر مرکزی تعاونی مسکن و اخذ مدارک مربوطه قیمت پیشنهادی خود را حدأکثر تا تاریخ 30/09/92 به دفتر مرکزی این تشکل مردمی واقع در تبریز، انتهای شیت هفت، روبروی کوی گاز، کوی نیاوران تسلیم نمایند. ضمناً پاکت پیشنهادات واصله رأس ساعت 12 روز یکشنبه 92/10/08 در محل دفتر مرکزی شرکت و توسط هیأت مدیره مفتوح خواهد شد.

1- مشخصات عمومی پروژه

الف) اسکلت باربر ساختمانها بتن آرمه با سیستم قاب فضائی خمشی بدون دیوار برشی

ب) دیوارهای پیرامونی و پارتیشن بندی از آجر سفال مجوف

ج) کف تمام شده اتاقهانعل موزائیک و گچ خاک

د)  سرویس های بهداشتی و آشپزخانه تا سقف کاشی

توضیح اینکه واحدهای مسکونی آپارتمانی بدون رنگ کاری بوده و فاقد پکیج خواهند بود.

2- قیمت پایه کارشناسی برای هر مترمربع مفید هر یک از واحدهای مسکونی بشرح ذیل میباشد:

واحدهای مسکونی آپارتمانی قابل واگذاری:

1) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی A واقع در طبقه اول برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 87.68 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 10000000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

2) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی C واقع در طبقه اول برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 89.73 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 10141000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

3) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی D واقع در طبقه اول برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 91.40 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 10234000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

4) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی E واقع در طبقه اول برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 91.40 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 10000000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

5) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی D واقع در طبقه سوم برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 91.40 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 10300000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

6) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائیF واقع در طبقه دوم برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 89.73 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 10000000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

7) واحد مسکونی آپارتمانی با تیپ شناسائی A واقع در طبقه چهارم برج B پروژه پرنیان دامپزشکی به متراژ تقریبی 87.68 مترمربع مفید باقیمت پایه کارشناسی 10375000 ریال به ازای هر مترمربع مفید

                                          شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


اطلاعیه: تکمیل متمم قرارداد در پروژه برج 2و 3و4