آگهی مزایده نه واحد از برج نه و یک واحد از برج هشت 11-03-1402
آگهی مزایده

بسمه تعالی

 

الف) مزایده گذار : شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

ب) موضوع مزایده : به تجویز تصمیمات متخذه توسط مجمع عمومی عادی در جلسه کاری مورخ 01/03/1402 و عنایتاً به تصمیمات هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز در مورخ13/03/1402 موضوع مزایده عبارتست از :

 

1-فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی D واقع در طبقه اول برج نه نیاوران به مساحت 162.00  مترمربع به ازای هرمترمربع زیربنا قیمت پایه کارشناسی 220.000.000 ریال

2- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی E واقع در طبقه سوم برج نه نیاوران به مساحت 133.60 مترمربع به ازای هرمترمربع زیربنا قیمت پایه کارشناسی 230.000.000 ریال

3- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی F  واقع در طبقه سوم برج نه نیاوران به مساحت 122.50 مترمربع به ازای هرمترمربع زیربنا قیمت پایه کارشناسی 230.000.000 ریال

4- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی F واقع در طبقه پنجم برج نه نیاوران به مساحت 122.50 مترمربع به ازای هرمترمربع زیربنا قیمت پایه کارشناسی 230.000.000 ریال

5- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی B واقع در طبقه ششم برج نه نیاوران به مساحت 119.65 مترمربع به ازای هرمترمربع زیربنا قیمت پایه کارشناسی 230.000.000 ریال

6- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی H واقع در طبقه ششم برج نه نیاوران به مساحت 104.35 مترمربع به ازای هرمترمربع زیربنا قیمت پایه کارشناسی 230.000.000 ریال

7- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی I واقع در طبقه ششم برج نه نیاوران به مساحت 105.65 مترمربع به ازای هرمترمربع زیربنا قیمت پایه کارشناسی 230.000.000 ریال

8- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی D واقع در طبقه هفتم برج نه نیاوران به مساحت 122.50 مترمربع به ازای هرمترمربع زیربنا قیمت پایه کارشناسی 230.000.000 ریال

9- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی E واقع در طبقه هفتم برج نه نیاوران به مساحت 105.10 مترمربع به ازای هرمترمربع زیربنا قیمت پایه کارشناسی 230.000.000 ریال

10- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی A7 واقع در طبقه چهارم برج هشت نیاوران به مساحت 113 مترمربع به ازای هرمترمربع زیربنا قیمت پایه کارشناسی 210.000.000 ریال

 

ج) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

تضمین شرکت در مزایده معادل ده درصد قیمت پیشنهادی میباشد. که بایستی به یکی از صورتهای ذیل اقدام گردد و در پاکت برگ پیشنهاد قیمت گنجانده شود.

1- رسید بانکی واریز به حساب 0102224141000 نزد بانک صادرات شعبه فلکه بزرگ ولیعصر تبریز

2-     چک تضمین شده بانکی

به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

3-    ضمانت نامه بانکی (هر سه مورد به نفع شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز باشد)

  د) نحوه پرداخت

1-د ) پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی به عنوان تضمین شرکت در مزایده

2-د) پرداخت 40% مبلغ پیشنهادی به تاریخ  1402/04/20 و همچنین  قدرالسهم هزینه انتشار آگهی و اعطای پنج فقره چک به مثابه سایر اعضای پروژه تا پایان سالجاری

3-د) پرداخت 25% مبلغ پیشنهادی به تاریخ 1402/05/20

4-د) پرداخت 25% مبلغ پیشنهادی به تاریخ 1402/06/20

  هـ) محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، محل تحویل و گشایش پیشنهادها :

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که داوطلب شرکت در مزایده میباشند دعوت میشود از تاریخ 1402/03/23  لغایت 1402/04/10  جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ 1.000.000 ریال (واریزی به حساب 0102224141000 نزد بانک صادرات شعبه فلکه بزرگ ولیعصر تبریز) به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک

شماره تلفن دفتر شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز  تلفن 36695529 - 36675422

شرکت کنندگان در مزایده باید پیشنهاد های خود را تا ساعت 14:00 روز  دوشنبه مورخ 1402/04/12  به دفتر شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز تحویل نمایند. پیشنهادهای واصله روز دوشنبه مورخ 1402/04/12  با حضور هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز گشایش و رسیدگی خواهد شد.(به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهائی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد)

متن آگهی در سایتwww.tm4.ir  موجود است.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.

هر یک از واحدهای مسکونی مورد فروش با آخرین وضعیت موجود قیمت‌گذاری گردیده و هر یک از پیشنهاددهندگان موظف به پرداخت مبالغ مورد نیاز درخواستی شرکت به مثابه سایر اعضای ذینفع در پروژه‌های مورد نظر جهت انجام باقیمانده عملیات اجرائی و اتمام پروژه میباشند.

مشخصات شرکت

 کد پستی 5158631146  کد اقتصادی 411165496569  شناسه ملی 10200153484

 شماره شبا بانک صادرات جهت واریز از سایر بانکها IR 380190000000102224141000

                                      شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

 

            تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 1402/03/16 روز سه شنبه

              تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1402/03/23 روز سه شنبه

ملاحظه: در صورت اعلام قیمت پیشنهادی برابر برای هر یک از واحدهای عرضه شده اولویت با اعضای شرکت تعاونی مسکن خواهد بود.


این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی مناقصه پیمانکار برج 7 نیاوران 11-03-1402 (1)
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي