آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین در کوی نیاوران

((بسمه تعالی))

((آگهی مزایده))

الف) مزایده گذار : شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

ب) موضوع مزایده : به تجویز تصمیمات متخذه توسط مجمع عمومی عادی در جلسه کاری مورخ 01/03/1402 و عنایتاً به تصمیمات هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز در مورخ 09/05/1402  و به استناد موافقت اداره کل تعاون , کار و رفاه اجتماعی استان تحت شماره های 566-1402 مورخ 24/08/1402 و  53038 مورخ 28/12/1401 موضوع مزایده عبارتست از :

 

1-       فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی با کد شناسائی 1-97 به متراژ 1107.78 مترمربع واقع در کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز (توضیح اینکه قیمت پایه کارشناسی برای هر مترمربع زمین مبلغ 280.000.000 ریال و جمعاً بقرار 310.178.400.000  ریال تعیین گردیده است.)

 

ج) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

تضمین شرکت در مزایده معادل پنج درصد قیمت پیشنهادی میباشد. که بایستی به یکی از صورتهای ذیل اقدام گردد و در پاکت برگ پیشنهاد قیمت گنجانده شود.

1- رسید بانکی واریز به حساب 0102224141000 نزد بانک صادرات شعبه فلکه بزرگ ولیعصر تبریز

2-     چک تضمین شده بانکی

به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

3-    ضمانت نامه بانکی (هر سه مورد به نفع شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز باشد)

  د) نحوه پرداخت

باقیمانده ثمن مزایده در صورت برنده شدن به صورت ذیل پرداخت خواهد شد.

1-د ) پرداخت 5% مبلغ پیشنهادی به عنوان تضمین شرکت در مزایده

2-د) پرداخت 15% مبلغ پیشنهادی به تاریخ  1403/03/07  بصورت ضمانت نامه بانکی

3-د) پرداخت 40% مبلغ پیشنهادی به تاریخ 1403/05/30  بصورت ضمانت نامه بانکی

4-د) پرداخت 20% مبلغ پیشنهادی به تاریخ  1403/08/30 بصورت ضمانت نامه بانکی

5-د) پرداخت 20% مبلغ پیشنهادی به تاریخ 1403/11/30 بصورت ضمانت نامه بانکی

توضیح اینکه طبق بخشنامه هیأت وزیران ارائه ضمانت نامه بندهای 2-د الی 5-د توسط برنده مزایده در تاریخ 1403/03/06 به نفع شرکت تعاونی مسکن  الزامی میباشد.

  هـ) محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، محل تحویل و گشایش پیشنهادها :

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که داوطلب شرکت در مزایده میباشند دعوت میشود از تاریخ 1403/01/18 لغایت 1403/02/13  جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ 1.000.000 ریال (واریزی به حساب 0102224141000 نزد بانک صادرات شعبه فلکه بزرگ ولیعصر تبریز) به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک

شماره تلفن دفتر شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز  تلفن 36695529 - 36675422

شرکت کنندگان در مزایده باید پیشنهاد های خود را تا ساعت 14:00 روز  دوشنبه مورخ 1403/02/17  به دفتر شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز تحویل نمایند. پیشنهادهای واصله روز دوشنبه مورخ 1403/02/17  با حضور هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز گشایش و رسیدگی خواهد شد.(به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش , فاقد فیش واریزی نقدی و پیشنهادهائی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد)

متن آگهی در سایتwww.tm4.ir  موجود است.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.

مشخصات شرکت

 کد پستی 5158631146  کد اقتصادی 411165496569  شناسه ملی 10200153484

 شماره شبا بانک صادرات جهت واریز از سایر بانکها IR 380190000000102224141000

 

                                      شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

 

 

 

            تاریخ انتشار آگهی

نوبت اول

1403/01/14

نوبت دوم 

1403/01/25

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی مناقصه عمومی انجام باقیمانده عملیات اجرایی و تجهیزاتی برج مسکونی شماره 9