آگهی مزایده
مزایده تاور

الف) مزایده گذار : شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

ب) موضوع مزایده : با عنایت به تصمیمات متخذه توسط اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز در جلسه کاری مورخ 1400/9/22 موضوع مزایده عبارتست از فروش یکدستگاه جرثقیل هوائی (تاور کرین) از نوع پتن از تولیدات کارخانجات کشور فرانسه با مدل تولیدی 27.4 به انضمام تمامی ملحقات شامل تابلو فرمان ، سکشنها ، اتاقک راننده ، جعبه فرمان و سیم بکسل

ج) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

تضمین شرکت در مزایده معادل ده درصد قیمت پیشنهادی میباشد. که بایستی به یکی از صورتهای ذیل اقدام گردد و در پاکت برگ پیشنهاد قیمت گنجانده شود.

1 -رسید بانکی واریز به حساب 0102224141000 نزد بانک صادرات شعبه فلکه بزرگ ولیعصر تبریز

2 -چک تضمین شده بانکی

3 -ضمانت نامه بانکی

توضیح اینکه هر سه مورد فوق به نفع شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار خواهد بود و به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

د) محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که داوطلب شرکت در مزایده میباشند دعوت میشود پس از تاریخ درج آگهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشار فجر آذربایجان و به مدت ده روز جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ 1،000،000 ریال (واریزی به حساب 0102224141000 نزد بانک صادرات شعبه فلکه بزرگ ولیعصر تبریز) جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی دفترکاری شرکت تعاونی مسکن به نشانی تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار – طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک تلفن 36695529 – 36675422مراجعه نمایند.

هـ) زمان عودت اسناد تکمیل شده و زمان بازگشائی پاکت های مزایده:

 هر یک از شرکت کنندگان در مزایده باید پیشنهاد های خود را تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/10/13 به دفتر شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز تحویل نمایند. پیشنهادهای واصله در ساعت 14:30 همانروز با نظر مزایده گذار  (با حضور یا بدون حضور مزایده گران) گشایش و رسیدگی خواهد شد. متن آگهی در سایت www.tm4.ir موجود میباشد. هزینه آگهی به عهده برنده مزایده میباشد. مزایده گذار در رد و یا قبول تمامی پیشنهادات مختار و مخیر بوده و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص از تمامی مزایدهگران سلب و ساقط میباشد

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


برگ استعالم قیمت درخصوص ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی مکانیک خاک