آگهی مزایده 5 واحد مسکونی

تاریخ انتشار: 98/12/05

((بسمه تعالی))

((آگهی مزایده))

الف) مزایده گذار: شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

ب) موضوع مزایده: به تجویز تصمیمات متخذه توسط مجمع عمومی عادی در جلسه کاری مورخ 94/10/30 و عنایتاً به تصمیمات هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

موضوع مزایده عبارتست از فروش

1- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی C1 واقع در طبقه ششم برج شش نیاوران به مساحت 123.24 مترمربع

2- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی C1 واقع در طبقه نهم برج شش نیاوران به مساحت 123.24 مترمربع

3- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی A واقع در طبقه نهم برج شش نیاوران به مساحت 101.88 مترمربع

4- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی F واقع در طبقه ششم برج هفت نیاوران به مساحت 109.58 مترمربع

5- فروش واحد مسکونی با تیپ شناسائی H واقع در طبقه اول برج هفت نیاوران به مساحت 101.78 مترمربع

ج) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

تضمین شرکت در مزایده معادل ده درصد قیمت پیشنهادی می باشد. که بایستی به یکی از صورت های ذیل اقدام گردد و در پاکت برگ پیشنهاد قیمت گنجانده شود.

1- رسید بانکی واریز به حساب 0102224141000 نزد بانک صادرات شعبه فلکه بزرگ ولیعصر تبریز

2- چک تضمین شده بانکی

3- - ضمانت نامه بانکی (هر سه مورد به نفع شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز باشد)

توجه: به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

د) قیمت پایه کارشناسی برای واحد های برج شش به ازای هرمترمربع زیربنا 32.000.000 ریال و قیمت پایه کارشناسی برای واحدهای برج هفت مبلغ 27.000.000 ریال میباشد .

هـ) محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد، محل تحویل و گشایش پیشنهادها:

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که داوطلب شرکت در مزایده می باشند دعوت میشود پس از تاریخ درج آگهی نوبت اول به مدت ده روز جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ 200000 ریال (واریزی به حساب 0102224141000 نزد بانک صادرات شعبه فلکه بزرگ ولیعصر تبریز) به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار – طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک

دفتر شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز
 تلفن 36695529 - 36675422

شرکت کنندگان در مزایده باید پیشنهاد های خود را تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 15/12/98 به دفتر شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز تحویل نمایند. پیشنهادهای واصله در ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 19/12/98 با حضور شرکت کنندگان و هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز گشایش و رسیدگی خواهد شد. (به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد)

متن آگهی در سایتwww.tm4.ir موجود است.
هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

هر یک از واحدهای مسکونی مورد فروش با آخرین وضعیت موجود قیمت‌گذاری گردیده و هر یک از پیشنهاد دهندگان موظف به پرداخت مبالغ مورد نیاز درخواستی به مثابه سایر اعضای ذینفع در پروژه‌های مورد نظر جهت انجام باقیمانده عملیات اجرائی میباشند.

واحدهای مسکونی مورد فروش در برج‌ شش دارای 250.000.000 ریال وام بانکی می باشند که پرداخت اصل، سود دوران مشارکت مدنی و سایر فروعات آن بعهده پیشنهاد دهنده می باشد.

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی مناقصه عمومی اتمام اسکلت برج 8 نیاوران