آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي
شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت ساختمانی  واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

  شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به شركت ساختمانی  واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.

1- كارفرما: شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

2- دستگاه نظارت: دفتر فنی شركت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز

3- عنوان پروژه: احداث اسکلت بتن آرمه برج مسکونی شماره ده

4- مشخصات كلي پروژه: 

الف) اسکلت ساختمان بتن آرمه با قاب فضائی خمشی بدون دیوار برشی

ب)  کل زیربنای ساختمان اعم از مفید و غیر مفید  بقرار 17839  مترمربع میباشد.

ج)   تعداد طبقات سازه ای مشتمل بر یازده طبقه سازه ای و در قالب 84 واحد مسکونی میباشد .

د) سقف پارکینگ الحاقی بصورت دال بتن آرمه و بقیه سقف ها تیرچه بلوک یونولیتی (طبق نقشه های مصوب) میباشد.

5- محل اجرا: استان آذربايجان شرقي-  شهرستان تبریز – شهرک باغمیشه – شیت 7 – روبروی کوی گاز – کوی نیاوران – قطعه 108

6- مدت اجراي كار: 36 ماه شمسي با احتساب فصول سرما

7- نحوه انعقاد پیمان: اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع و مطابق بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 04/05/1396 خواهد بود و قرارداد مشمول پرداخت تعدیل آحاد بهاء خواهد بود .

8- رشتة كاري مورد نظرو پایه مربوطه: پایه 4  و بالاتر ابنیه و ساختمان 

9- ساختار شکست: جهت تقویت بنیه مالی پیمانکار و شفاف سازی امر , تقسیم بندی کلی پروژه شامل 26 ضریب میباشد که اجرای طرح گودخاکبرداری جزئی و اجرای بتن مگر دارای ضریب  0.5 اجرای آرماتوربندی رادیه ژنرال دارای ضریب 1.5 و انجام بتن ریزی رادیه ژنرال دارای ضریب 2  و هر ستون یا سقف مربوطه دارای ضریب 2 میباشد که ضریب وزنی ستونها برابر 0.75 و ضریب وزنی سقفها برابر 1.25 میباشد.

10- مهلت خريد اسناد ارزیابی کیفی:  حدأقل یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم  

11- محل خريد اسناد ارزيابي: تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک   

تلفن : 36695529        نمابر: 36675422 

12- مهلت تحويل اسناد تكميل شده مناقصه و زمان بازگشائی پاکات مناقصه: طبق مفاد مندرج در دعوت نامه (هیچگونه محدودیتی برای مشارکت شرکتهای ساختمانی با رشته کاری و پایه مورد نظر وجود ندارد)

13- محل تحويل اسناد تكميل شده: تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار- طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک   

14- هزینه انتشار آگهی ها به عهده برنده مناقصه میباشد.

                                      شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز


در اینجا بنویسید...

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي
شركت تعاونی مسکن فرهنگیان  آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در نظر دارد پروژه اي با اطلاعات عمومي مشروحه را از طريق مناقصه به شركت های مجری آسانسور  واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار نمايد.