(آگهی مناقصه عمومی درخصوص ارائه خدمات مجری‌گری ساختمان)
قطعه 108

با عنایت به اینکه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز در نظر دارد مجری‌گری ساختمان قابل احداث خویش در قطعه زمین شماره 108 واقع در کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز را با مشخصات عمومی ذیل و با لحاظ قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و بر اساس شیوه‌نامه های ماده 33 آن (با کسر سهمیه سالیانه مهندس مجری) به شرکت های ساختمانی و یا اشخاص حقیقی (سازندگان حقیقی و حقوقی) دارای صلاحیت کاری از سازمان نظام مهندسی واگذار نماید . فلذا با لحاظ مراتب ذیل و با عنایت کامل به اینکه مهلت ارائه خدمات مجری‌گری شامل مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی با تمدید و تجدیدهای قانونی آن (در بازه زمانی ده ساله) خواهد بود  ضمن مراجعه به محل دفتر مرکزی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز واقع در تبریز شهرک باغمیشه خیابان شهریار طبقه فوقانی فروشگاه رفاه واحد یک ( از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز) نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام فرمایند.

توضیح اینکه زمان تسلیم پیشنهادات روز دوشنبه مورخ 1401/5/3 بوده و یازگشائی پاکات صرفاً با نظر کارفرما (با حضور و یا بدون حضور مناقصه‌گران) خواهد بود و طبق ماده 15 شرایط مناقصات مصوب هیأت وزیران در جلسه کاری مورخ 22 آذرماه سال 1394 ، کارفرما در رد و یا قبول تمامی پیشنهادات مختار و مخیر بوده و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص از تمامی مناقصه‌گران سلب و ساقط میباشد. هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

مشخصات عمومی پروژه

1-     مساحت عرصه زمین : 2987 مترمربع

2-     زیربنای کل ساختمان : 17.839 مترمربع

3-     تعداد طبقات سازه‌ای : یازده طبقه (شامل دو طبقه زیرزمین + همکف + هشت طبقه مسکونی بالای آن) در قالب 84 واحد مسکونی آپارتمانی

4-     اسناد مناقصه از روز دو شنبه مورخ 1401/4/20 لغایت 1401/4/30 بفروش میرسد.

 

 

                                                                                                         

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي