آگهی مناقصه عمومی درخصوص ارائه خدمات فنی و انجام نظارت عالیه

با عنایت به اینکه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز در نظر دارد مطابق مصوبه هیأت مدیره در مورخ 1400/9/22 انجام نظارت عالیه ساختمان قابل احداث در قطعه زمین شماره 108 واقع در کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز را با مشخصات عمومی ذیل و با توجه به قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و بر اساس شیوه نامه های ماده 33 آن (با کسر سهمیه در چهار رشته اصلی شامل سازه ، معماری ، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و یک رشته فرعی شامل نقشه برداری) به مهندسین مشاور و یا شرکتهای طراح و ناظر حقوقی دارای صالحیت کاری از سازمان مذکور واگذار نماید. فلذا شایسته است با لحاظ مراتب ذیل و با عنایت کامل به اینکه مهلت ارائه خدمات نظارت عالیه شامل مهلت مندرج در پرونده ساختمان با تمدید و تجدیدهای قانونی آن (در بازه زمانی ده ساله) خواهد بود . ضمن مراجعه به محل دفتر مرکزی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز واقع در تبریز – شهرک باغمیشه – خیابان شهریار – طبقه فوقانی فروشگاه رفاه – واحد یک از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام فرمایند. توضیح اینکه زمان تسلیم پیشنهادات روز دوشنبه مورخ 13/10/1400 بوده و یازگشائی پاکات صرفاً با نظر کارفرما (با حضور و یا بدون حضور مناقصه گران) خواهد بود و طبق ماده 15 شرایط مناقصات مصوب هیأت وزیران در جلسه کاری مورخ 22 آذرماه سال 1394 کارفرما در رد و یا قبول تمامی پیشنهادات مختار و مخیر بوده و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص از تمامی مناقصهگران سلب و ساقط میباشد. هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد. مشخصات عمومی پروژه

1 -مساحت عرصه زمین : 2987 مترمربع

2 -زیربنای تقریبی ساختمان : 000.20 مترمربع

3 -تعداد طبقات سازهای : دوازده طبقه (شامل دو طبقه زیرزمین + همکف + نه طبقه مسکونی باالی آن)

                         شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


آگهی مزایده
مزایده تاور