آگهی عضوگیری اعضاء جدید
تاریخ انتشار: 96/06/05

آگهی عضوگیری اعضاء جدید


بسمه تعالی

(آگهی عضو گیری اعضای جدید از شاغلین و بازنشستگان محترم آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز)

احتراماً به تجویز مفاد اساسنامه و به استناد مجوز قانونی صادره از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز در نظر دارد در جهت تکمیل ظرفیت و جایگزینی آن دسته از همکارانی که در هر یک از برج های سه گانه در حال احداث در قطعات مسکونی شماره های هفتم، سی و چهار و یکصد و هفت قادر به پرداخت بدهی معوقه خویش نبوده و یا حاضر به عقد قرارداد با این شرکت تعاونی نمی باشند  لذا این شرکت مصمم است از شاغلین و بازنشستگان محترم آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز مطابق ماده دوازدهم اساسنامه، اعضای جدید عضوگیری نماید. فلذا ذیلاً اطلاعات اولیه پروژه های مورد بحث بشرح ذیل اعلان می نماید. شایسته است افراد واجد شرایط در صورت داشتن تمایل مبنی بر عضویت در این تشکل مردمی و جایگزینی بجای افراد فاقد شرایط، به دفتر مرکزی این پروژه ها واقع در انتهای شیت هفت شهرک باغمیشه، روبروی کوی گاز مراجعه فرمایند.

در صورتیکه اعضای جدید تمایل داشته باشند در قطعات مذکور عضو شوند بایستی مبالغی را به مثابه سایر اعضای ذینفع همان پروژه ها پرداخت نمایند

ضمناً  اعضای منتظر خدمات نیز میتوانند حسب مکاتبات ارسالی قبلی با پرداخت مبالغ مورد نیاز درخواستی در هر یک از پروژه های مورد بحث عضو شوند و در صورت عدم تمایل مبنی بر عضویت در قطعات مذکور با رعایت مفاد مواد 41و44 و تبصره هفتم ذیل ماده 46  اساسنامه لغو عضویت شده و مبالغ پرداختی عیناً مسترد خواهد شد.

همچنین اعضائیکه در قطعات سه گانه عضو بوده و تاکنون بعلت عدم استطاعت مالی قادر به پرداخت بدهی
نبوده اند حدأکثر یک ماه فرصت دارند تا با پرداخت بدهی معوقه و یا با پرداخت مبالغ مورد نیاز در قطعات مذکور ابقاء شده و قرارداد خویش را دریافت نمایند در غیر اینصورت عضویت افراد یاد شده لغو و مبالغ واریزی پس از جایگزینی و کسر هزینه های بالاسری مسترد خواهد شد.

برج

مسکونی

تعداد

واحد

تعداد

طبقات

مسکونی

پیشرفت فیزیکی

مبالغ پرداختی هر عضو تا این مرحله

7

90

9

سقف پنجم سازه ای به پایان

رسیده است

تا این مرحله و به ازای هر متر مربع زیربنای

مفید بمبلغ 4540000 ریال پرداخت شده است

34

99

9

سقف سوم سازه ای به پایان

رسیده است

تا این مرحله و به ازای هر متر مربع زیربنای

مفید بمبلغ 4680000 ریال پرداخت شده است

107

88

9

سقف اول سازه ای به پایان

رسیده است

تا این مرحله و به ازای هر متر مربع زیربنای

مفید بمبلغ 4630000 ریال پرداخت شده است

((عضوگیری از اعضای جدید از تاریخ نشر آگهی بمدت یکماه انجام خواهد گرفت))

این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


تغییر مکان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 4 تبریز