آگهی برگزاری فراخوان عمومی

تاریخ انتشار: 92/11/02

بدینوسیله اشعار میدارد که این شرکت تعاونی مسکن در نظر دارد انجام باقیمانده عملیات اجرائی (مشتمل بر عملیات نازک کاری، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی) هر یک از برج های سه گانه مسکونی خویش واقع در انتهای شیت هفت شهرک باغمیشه تبریز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و به روش های دوگانه مدیریت پیمان و یا پیمانکاری مطلق به مورد اجرا بگذارد فلذا شرکت های پیمانکاری تأیید صلاحیت شده در رسته راه و ساختمان و یا احیاناً تأسیسات برقی و مکانیکی و حدأقل در پایه چهارم می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه کثیرالإنتشار فجر آذربایجان و با مراجعه به محل دفتر فنی این تشکل مردمی واقع در تبریز، انتهای شیت هفت، روبروی کوی گاز، اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از دریافت اسناد دریافتی و تکمیل مراتب درخواستی، قیمت های پیشنهادی خود را بطور مکتوب و حدأکثر تا تاریخ 92/11/15 به دبیرخانه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز تسلیم داشته و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه بوده و پاکات واصله رأس ساعت یازده روز چهارشنبه مورخ 92/11/116 در کمیته مربوطه بازگشائی خواهد شد.  


دانلود فایل متمم

                                           هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه چهار تبریز


این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بایگانی


قابل توجه اعضای منتظر خدمات شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 4 تبریز و صاحبان قطعات تجاری و مسکونی در کوی نیاوران شهرک باغمیشه تبریز